ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi4.ciorh1.com

นำเข้าข้อมูล CMI

หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ที่ สธ. 0226/ว.3435 ลว. 29.กย.60 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูล 12 แฟ้ม

คู่มือส่งออกข้อมูล

ตัวอย่างรูปแบบไฟล์นำเข้า

หมายเหตุ : ระบบเริ่มประมวลผลสรุปรายงานเวลา 18.00 น. ของทุกวัน

** หมายเหตุ : ใช้โปรแกรม DRGsIndex 5.1 Build 18.03.2558 & TGrp V 5103 ในการประมวลผลก่อนนำเข้า [ดาวน์โหลด]

ระบบนำเข้าปรับปรุ่งล่าสุด 2019.09.09

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวน Rec วันที่ upload ระยะเวลานำเข้า สถานะการนำเข้า หมายเหตุ
{{ x.filename }} {{ x.filesize }} {{ x.totalrec | number }} {{ x.uploaddatetime }} {{ x.importdatetime }}
[ตัวอย่าง] - รูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง ดูวิธีการส่งออกหน้า 4 - 9 ดาวโหลด
{{ x.remark }}
นำเข้าได้ครั้งละ 5 ไฟล์ รวมขนาดไม่เกิน 50Mb
  • รูปแบบ CSV/ZIP File เท่านั้น
  • ระบบจะประมวลผลรายงานเวลา 18.00 น.
  • ** ไฟล์ขนาดเกิน 1 Mb เพื่อความรวดเร็วในการ Upload ให้ zip file ก่อนนะครับ