ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ค้นหาข้อมูล
 
 
สลับมุมมองภาพรวมรายจังหวัด

ผลการส่งข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2564

เริ่มประมวลผลเวลา February 26, 2021 18:00:12 - 00:24:56

จังหวัดหน่วยบริการตค. 63พย. 63ธค. 63มค. 64กพ. 64มีค. 64เมย. 64พค. 64มิย. 64กค. 64สค. 64กย. 64
เชียงใหม่10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2.06772.04992.17742.0639
เชียงใหม่11119 โรงพยาบาลจอมทอง1.26631.31021.43441.3664
เชียงใหม่11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0.57290.55010.5831
เชียงใหม่11121 โรงพยาบาลเชียงดาว0.74410.82070.7510.807
เชียงใหม่11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0.6460.63110.63930.6993
เชียงใหม่11123 โรงพยาบาลแม่แตง0.71050.68410.76950.7274
เชียงใหม่11124 โรงพยาบาลสะเมิง0.660.65620.7340.6032
เชียงใหม่11125 โรงพยาบาลฝาง1.11441.14591.2181.074
เชียงใหม่11126 โรงพยาบาลแม่อาย0.77650.70880.63850.7491
เชียงใหม่11127 โรงพยาบาลพร้าว0.62450.60420.61810.6494
เชียงใหม่11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1.09860.95720.9537
เชียงใหม่11129 โรงพยาบาลสันกำแพง0.8930.90660.73610.8031
เชียงใหม่11130 โรงพยาบาลสันทราย1.15451.1881.12771.1906
เชียงใหม่11131 โรงพยาบาลหางดง0.8090.84940.83820.8559
เชียงใหม่11132 โรงพยาบาลฮอด0.63930.60610.59610.6254
เชียงใหม่11133 โรงพยาบาลดอยเต่า0.57590.60970.6540.6526
เชียงใหม่11134 โรงพยาบาลอมก๋อย0.4930.50230.5219
เชียงใหม่11135 โรงพยาบาลสารภี0.74180.8534
เชียงใหม่11136 โรงพยาบาลเวียงแหง0.56070.54840.56840.5943
เชียงใหม่11137 โรงพยาบาลไชยปราการ0.67410.7336
เชียงใหม่11138 โรงพยาบาลแม่วาง0.61390.65340.6472
เชียงใหม่11139 โรงพยาบาลแม่ออน0.6750.74110.73570.9201
เชียงใหม่11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0.59160.65490.58560.6605
เชียงใหม่23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0.52530.45150.4859
ลำพูน10714 โรงพยาบาลลำพูน1.43381.55261.53111.7251
ลำพูน11140 โรงพยาบาลแม่ทา0.77870.70330.78730.7559
ลำพูน11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0.69440.68960.69290.7494
ลำพูน11142 โรงพยาบาลลี้0.59530.610.58470.6189
ลำพูน11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0.52840.58850.5297
ลำพูน11144 โรงพยาบาลป่าซาง0.8290.88240.7755
ลำพูน11145 โรงพยาบาลบ้านธิ0.57980.61120.68060.5957
ลำพูน24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0.71490.60990.65220.6674
ลำปาง10672 โรงพยาบาลลำปาง2.3082.33452.39812.5656
ลำปาง11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0.78760.76260.77790.825
ลำปาง11147 โรงพยาบาลเกาะคา1.00941.02271.09041.1169
ลำปาง11148 โรงพยาบาลเสริมงาม0.70640.7510.74090.6763
ลำปาง11149 โรงพยาบาลงาว0.67360.65890.6482
ลำปาง11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0.63820.7070.70980.6888
ลำปาง11151 โรงพยาบาลวังเหนือ0.77760.85730.85150.8602
ลำปาง11152 โรงพยาบาลเถิน1.07291.06841.01090.9754
ลำปาง11153 โรงพยาบาลแม่พริก0.7060.73410.64830.6512
ลำปาง11154 โรงพยาบาลแม่ทะ0.73120.73570.82280.8238
ลำปาง11155 โรงพยาบาลสบปราบ0.98830.92730.98051.0272
ลำปาง11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0.67590.65260.71510.7285
ลำปาง11157 โรงพยาบาลเมืองปาน0.72620.80180.86620.7147
แพร่10715 โรงพยาบาลแพร่1.58471.60951.6009
แพร่11166 โรงพยาบาลร้องกวาง0.63260.73630.63960.6115
แพร่11167 โรงพยาบาลลอง0.76520.68180.68460.6892
แพร่11169 โรงพยาบาลสูงเม่น
แพร่11170 โรงพยาบาลสอง
แพร่11171 โรงพยาบาลวังชิ้น0.52830.50690.54080.5752
แพร่11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0.68680.79490.80790.7047
แพร่11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0.58540.70180.64550.6733
น่าน10716 โรงพยาบาลน่าน1.58111.67791.64731.6712
น่าน11173 โรงพยาบาลแม่จริม0.60210.65440.60120.6372
น่าน11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0.64330.63350.66770.6229
น่าน11175 โรงพยาบาลนาน้อย0.80010.73250.81360.8265
น่าน11176 โรงพยาบาลท่าวังผา0.65450.67330.711
น่าน11177 โรงพยาบาลเวียงสา0.79430.80830.86570.8889
น่าน11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0.66370.58540.6934
น่าน11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0.62120.54660.6530.6306
น่าน11180 โรงพยาบาลนาหมื่น0.52330.57420.69210.5375
น่าน11181 โรงพยาบาลสันติสุข0.76740.71120.64750.692
น่าน11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ
น่าน11183 โรงพยาบาลสองแคว0.53350.51030.62830.6694
น่าน11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1.3751.20861.34041.4988
น่าน11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0.45340.49770.43250.5833
พะเยา10717 โรงพยาบาลพะเยา1.49031.47331.6503
พะเยา10718 โรงพยาบาลเชียงคำ1.23431.28891.2819
พะเยา11184 โรงพยาบาลจุน0.75130.69580.7693
พะเยา11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0.63720.61960.60780.7571
พะเยา11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0.69780.68680.7135
พะเยา11187 โรงพยาบาลปง0.74610.79540.81120.7498
พะเยา11188 โรงพยาบาลแม่ใจ0.57750.59150.57580.5493
เชียงราย10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2.12892.18082.15742.3029
เชียงราย11189 โรงพยาบาลเทิง0.70930.74750.75990.6899
เชียงราย11190 โรงพยาบาลพาน0.82210.8403
เชียงราย11191 โรงพยาบาลป่าแดด0.80610.75150.80570.8485
เชียงราย11192 โรงพยาบาลแม่จัน0.93410.93850.98071.0122
เชียงราย11193 โรงพยาบาลเชียงแสน0.63150.60990.58360.5994
เชียงราย11194 โรงพยาบาลแม่สาย0.96671.0271.00441.0228
เชียงราย11195 โรงพยาบาลแม่สรวย0.68730.68240.74650.7453
เชียงราย11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0.72710.71570.7491
เชียงราย11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0.64740.72560.66580.6284
เชียงราย11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0.57930.65640.67740.6445
เชียงราย11199 โรงพยาบาลขุนตาล0.7550.72250.62170.7149
เชียงราย11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0.52030.507
เชียงราย11201 โรงพยาบาลแม่ลาว0.63190.58330.55550.7241
เชียงราย11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0.57910.73830.70740.6476
เชียงราย11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1.03731.09250.9667
เชียงราย15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1.04041.12751.1291.0997
แม่ฮ่องสอน10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1.13331.26271.33421.3729
แม่ฮ่องสอน11203 โรงพยาบาลขุนยวม0.48930.50460.5173
แม่ฮ่องสอน11204 โรงพยาบาลปาย0.65720.72920.60980.6985
แม่ฮ่องสอน11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0.86540.8481
แม่ฮ่องสอน11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0.53040.56610.52070.5494
แม่ฮ่องสอน11207 โรงพยาบาลสบเมย0.53920.49620.44410.4468
แม่ฮ่องสอน11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0.51880.56170.51130.4886