ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ค้นหาข้อมูล
 
 
สลับมุมมองภาพรวมรายจังหวัด

ผลการส่งข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2564

เริ่มประมวลผลเวลา October 30, 2020 18:00:08 - 22:54:09

จังหวัดหน่วยบริการตค. 63พย. 63ธค. 63มค. 64กพ. 64มีค. 64เมย. 64พค. 64มิย. 64กค. 64สค. 64กย. 64
เชียงใหม่10713 โรงพยาบาลนครพิงค์
เชียงใหม่11119 โรงพยาบาลจอมทอง
เชียงใหม่11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม
เชียงใหม่11121 โรงพยาบาลเชียงดาว
เชียงใหม่11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
เชียงใหม่11123 โรงพยาบาลแม่แตง
เชียงใหม่11124 โรงพยาบาลสะเมิง
เชียงใหม่11125 โรงพยาบาลฝาง
เชียงใหม่11126 โรงพยาบาลแม่อาย
เชียงใหม่11127 โรงพยาบาลพร้าว
เชียงใหม่11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง
เชียงใหม่11129 โรงพยาบาลสันกำแพง
เชียงใหม่11130 โรงพยาบาลสันทราย
เชียงใหม่11131 โรงพยาบาลหางดง
เชียงใหม่11132 โรงพยาบาลฮอด
เชียงใหม่11133 โรงพยาบาลดอยเต่า
เชียงใหม่11134 โรงพยาบาลอมก๋อย
เชียงใหม่11135 โรงพยาบาลสารภี
เชียงใหม่11136 โรงพยาบาลเวียงแหง
เชียงใหม่11137 โรงพยาบาลไชยปราการ
เชียงใหม่11138 โรงพยาบาลแม่วาง
เชียงใหม่11139 โรงพยาบาลแม่ออน
เชียงใหม่11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ
เชียงใหม่23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ลำพูน10714 โรงพยาบาลลำพูน
ลำพูน11140 โรงพยาบาลแม่ทา
ลำพูน11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
ลำพูน11142 โรงพยาบาลลี้
ลำพูน11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
ลำพูน11144 โรงพยาบาลป่าซาง
ลำพูน11145 โรงพยาบาลบ้านธิ
ลำพูน24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
ลำปาง10672 โรงพยาบาลลำปาง
ลำปาง11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ
ลำปาง11147 โรงพยาบาลเกาะคา
ลำปาง11148 โรงพยาบาลเสริมงาม
ลำปาง11149 โรงพยาบาลงาว
ลำปาง11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม
ลำปาง11151 โรงพยาบาลวังเหนือ
ลำปาง11152 โรงพยาบาลเถิน
ลำปาง11153 โรงพยาบาลแม่พริก
ลำปาง11154 โรงพยาบาลแม่ทะ
ลำปาง11155 โรงพยาบาลสบปราบ
ลำปาง11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร
ลำปาง11157 โรงพยาบาลเมืองปาน
แพร่10715 โรงพยาบาลแพร่
แพร่11166 โรงพยาบาลร้องกวาง
แพร่11167 โรงพยาบาลลอง
แพร่11169 โรงพยาบาลสูงเม่น
แพร่11170 โรงพยาบาลสอง
แพร่11171 โรงพยาบาลวังชิ้น
แพร่11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
แพร่11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
น่าน10716 โรงพยาบาลน่าน
น่าน11173 โรงพยาบาลแม่จริม
น่าน11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง
น่าน11175 โรงพยาบาลนาน้อย
น่าน11176 โรงพยาบาลท่าวังผา
น่าน11177 โรงพยาบาลเวียงสา
น่าน11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง
น่าน11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง
น่าน11180 โรงพยาบาลนาหมื่น
น่าน11181 โรงพยาบาลสันติสุข
น่าน11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ
น่าน11183 โรงพยาบาลสองแคว
น่าน11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
น่าน11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
พะเยา10717 โรงพยาบาลพะเยา
พะเยา10718 โรงพยาบาลเชียงคำ
พะเยา11184 โรงพยาบาลจุน
พะเยา11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน
พะเยา11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้
พะเยา11187 โรงพยาบาลปง
พะเยา11188 โรงพยาบาลแม่ใจ
เชียงราย10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เชียงราย11189 โรงพยาบาลเทิง
เชียงราย11190 โรงพยาบาลพาน
เชียงราย11191 โรงพยาบาลป่าแดด
เชียงราย11192 โรงพยาบาลแม่จัน
เชียงราย11193 โรงพยาบาลเชียงแสน
เชียงราย11194 โรงพยาบาลแม่สาย
เชียงราย11195 โรงพยาบาลแม่สรวย
เชียงราย11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
เชียงราย11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย
เชียงราย11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น
เชียงราย11199 โรงพยาบาลขุนตาล
เชียงราย11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย11201 โรงพยาบาลแม่ลาว
เชียงราย11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
เชียงราย11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
เชียงราย15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
แม่ฮ่องสอน10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
แม่ฮ่องสอน11203 โรงพยาบาลขุนยวม
แม่ฮ่องสอน11204 โรงพยาบาลปาย
แม่ฮ่องสอน11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
แม่ฮ่องสอน11207 โรงพยาบาลสบเมย
แม่ฮ่องสอน11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า