ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล December 2, 2022

Server : cmi4
ค้นหาข้อมูล
 
 
สลับมุมมองภาพรวมรายจังหวัด

ผลการส่งข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2566

เริ่มประมวลผลเวลา December 2, 2022 17:00:29 - 08:04:28

จังหวัดหน่วยบริการตค. 65พย. 65ธค. 65มค. 66กพ. 66มีค. 66เมย. 66พค. 66มิย. 66กค. 66สค. 66กย. 66
เชียงใหม่10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2.1363
เชียงใหม่11119 โรงพยาบาลจอมทอง
เชียงใหม่11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม
เชียงใหม่11121 โรงพยาบาลเชียงดาว0.7793
เชียงใหม่11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
เชียงใหม่11123 โรงพยาบาลแม่แตง0.7651
เชียงใหม่11124 โรงพยาบาลสะเมิง
เชียงใหม่11125 โรงพยาบาลฝาง1.083
เชียงใหม่11126 โรงพยาบาลแม่อาย0.60740.6025
เชียงใหม่11127 โรงพยาบาลพร้าว
เชียงใหม่11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1.2373
เชียงใหม่11129 โรงพยาบาลสันกำแพง0.9039
เชียงใหม่11130 โรงพยาบาลสันทราย1.3496
เชียงใหม่11131 โรงพยาบาลหางดง1.0133
เชียงใหม่11132 โรงพยาบาลฮอด
เชียงใหม่11133 โรงพยาบาลดอยเต่า0.67340.6748
เชียงใหม่11134 โรงพยาบาลอมก๋อย
เชียงใหม่11135 โรงพยาบาลสารภี
เชียงใหม่11136 โรงพยาบาลเวียงแหง
เชียงใหม่11137 โรงพยาบาลไชยปราการ
เชียงใหม่11138 โรงพยาบาลแม่วาง0.699
เชียงใหม่11139 โรงพยาบาลแม่ออน0.7543
เชียงใหม่11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ
เชียงใหม่23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ลำพูน10714 โรงพยาบาลลำพูน1.6957
ลำพูน11140 โรงพยาบาลแม่ทา
ลำพูน11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0.7518
ลำพูน11142 โรงพยาบาลลี้0.848
ลำพูน11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
ลำพูน11144 โรงพยาบาลป่าซาง
ลำพูน11145 โรงพยาบาลบ้านธิ0.7143
ลำพูน24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
ลำปาง10672 โรงพยาบาลลำปาง2.3275
ลำปาง11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0.82430.8428
ลำปาง11147 โรงพยาบาลเกาะคา1.1949
ลำปาง11148 โรงพยาบาลเสริมงาม0.8908
ลำปาง11149 โรงพยาบาลงาว0.7133
ลำปาง11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0.76780.6935
ลำปาง11151 โรงพยาบาลวังเหนือ0.70690.7412
ลำปาง11152 โรงพยาบาลเถิน1.0225
ลำปาง11153 โรงพยาบาลแม่พริก
ลำปาง11154 โรงพยาบาลแม่ทะ0.834
ลำปาง11155 โรงพยาบาลสบปราบ0.8663
ลำปาง11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร
ลำปาง11157 โรงพยาบาลเมืองปาน0.7585
แพร่10715 โรงพยาบาลแพร่1.691
แพร่11166 โรงพยาบาลร้องกวาง
แพร่11167 โรงพยาบาลลอง
แพร่11169 โรงพยาบาลสูงเม่น0.6732
แพร่11170 โรงพยาบาลสอง0.5642
แพร่11171 โรงพยาบาลวังชิ้น
แพร่11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0.5692
แพร่11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0.699
น่าน10716 โรงพยาบาลน่าน1.4595
น่าน11173 โรงพยาบาลแม่จริม
น่าน11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง
น่าน11175 โรงพยาบาลนาน้อย0.7737
น่าน11176 โรงพยาบาลท่าวังผา
น่าน11177 โรงพยาบาลเวียงสา0.7659
น่าน11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง
น่าน11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0.6556
น่าน11180 โรงพยาบาลนาหมื่น0.6286
น่าน11181 โรงพยาบาลสันติสุข0.5622
น่าน11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ
น่าน11183 โรงพยาบาลสองแคว0.5388
น่าน11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1.4466
น่าน11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0.6681
พะเยา10717 โรงพยาบาลพะเยา1.5623
พะเยา10718 โรงพยาบาลเชียงคำ
พะเยา11184 โรงพยาบาลจุน
พะเยา11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน
พะเยา11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้
พะเยา11187 โรงพยาบาลปง0.7491
พะเยา11188 โรงพยาบาลแม่ใจ0.67
เชียงราย10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2.3795
เชียงราย11189 โรงพยาบาลเทิง0.725
เชียงราย11190 โรงพยาบาลพาน
เชียงราย11191 โรงพยาบาลป่าแดด0.7562
เชียงราย11192 โรงพยาบาลแม่จัน1.0134
เชียงราย11193 โรงพยาบาลเชียงแสน0.64
เชียงราย11194 โรงพยาบาลแม่สาย1.0228
เชียงราย11195 โรงพยาบาลแม่สรวย
เชียงราย11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
เชียงราย11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0.732
เชียงราย11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0.5445
เชียงราย11199 โรงพยาบาลขุนตาล
เชียงราย11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย11201 โรงพยาบาลแม่ลาว0.6029
เชียงราย11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0.7306
เชียงราย11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1.0392
เชียงราย15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1.0623
แม่ฮ่องสอน10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
แม่ฮ่องสอน11203 โรงพยาบาลขุนยวม
แม่ฮ่องสอน11204 โรงพยาบาลปาย0.7872
แม่ฮ่องสอน11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
แม่ฮ่องสอน11207 โรงพยาบาลสบเมย
แม่ฮ่องสอน11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0.5984