ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล June 18, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com

System Analysis and Design

(วิเคราะห์และออกแบบระบบ)

นายมณเทียร ปุณวัตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลนครพิงค์

นายชัชวาลย์ บุญเรือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลนครพิงค์

Database Administrator

(บริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล)

นายนคร ธรรมโท๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Web Developer

(พัฒนาระบบ)

นายมานพ บุญจำเนียร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง