ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

RH0101 ร้อยละผู้ป่วย stroke ที่ได้รับบริการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาล
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย stroke ที่ได้รับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพจำนวนผู้ป่วย stroke สถานะจำหน่ายที่กำหนดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์15425061.60
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5411148.65
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง258928.09
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง274757.45
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย699572.63
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว83324.24
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง92142.86
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม81080.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด162759.26
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง293485.29
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง4580.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย174042.50
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0200.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง141877.78
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0190.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า91752.94
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย88100.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี111478.57
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง51050.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ81553.33
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง61442.86
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน81080.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ5771.43
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน14824660.16
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้5683.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง131681.25
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา81457.14
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง4757.14
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1333.33
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2450.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง3837.50
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง27346159.22
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา294860.42
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน74117.07
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ141973.68
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม91181.82
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว213167.74
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม141973.68
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ41428.57
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก020.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ202195.24
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ121485.71
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร182378.26
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน91464.29
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่15527456.57
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย020.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง4944.44
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง040.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น040.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41723.53
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน24228285.82
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว4545100.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม020.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง010.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2366.67
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา61060.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง040.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง6966.67
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1425.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1333.33
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8317248.26
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ517270.83
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน5771.43
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน81266.67
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1520.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0160.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11100.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์23437462.57
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน395966.10
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย334573.33
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง234254.76
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน435086.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า263086.67
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ283384.85
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด101190.91
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน212391.30
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย404295.24
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย242596.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น131681.25
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล192286.36
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1010100.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว202774.07
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง131492.86
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร232592.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์305257.69
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง71546.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย31421.43
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม040.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย7977.78
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2366.67
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า040.00