ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

RH0101 ร้อยละผู้ป่วย stroke ที่ได้รับบริการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาล
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย stroke ที่ได้รับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพจำนวนผู้ป่วย stroke สถานะจำหน่ายที่กำหนดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์47471965.92
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง14823263.79
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12822357.40
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6914547.59
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย10615369.28
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว179517.89
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง387650.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม243177.42
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด366852.94
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง587676.32
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง41136.36
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย489053.33
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0340.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง233860.53
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0600.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า103925.64
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย21910.53
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี608768.97
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง121866.67
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ183748.65
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง265150.98
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน91560.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ162857.14
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3475.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน33958657.85
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้476671.21
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง658576.47
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา162759.26
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง194839.58
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41625.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1175.88
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง131968.42
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6551,19854.67
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา11214577.24
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3912630.95
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ385076.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม254456.82
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว467263.89
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม355168.63
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ305158.82
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก91752.94
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ344280.95
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ212584.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร376061.67
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน273577.14
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่43985851.17
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1812.50
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง81080.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1214.76
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น121963.16
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง3560.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น040.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่3838100.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน68174491.53
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว149215.22
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม040.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง2825.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย91560.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา4850.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา63716.22
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1714.29
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง72035.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข4944.44
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ1714.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว21315.38
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา32561253.10
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ23429280.14
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน81747.06
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน222781.48
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง21811.11
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ91464.29
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์7591,21962.26
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน16719884.34
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย9913672.79
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง5812048.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน17823276.72
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า13514891.22
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ10312185.12
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด364875.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน829289.13
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย10211787.18
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย848598.82
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น233076.67
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล536088.33
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง334376.74
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว117015.71
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง353989.74
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร708186.42
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์6816940.24
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง297538.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย174240.48
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม21711.76
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย132259.09
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย070.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า61442.86