ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

PS0001 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ (เฉพาะผู้ป่วย Admit)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายที่เสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2613.28
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1185.56
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง070.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1911.11
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย0200.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1137.69
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0150.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1250.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0130.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง040.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง040.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0100.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า040.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย040.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี040.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง040.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ020.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง060.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน030.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา050.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2663.03
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้080.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง050.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา060.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง060.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง020.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ050.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง65910.17
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน040.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ080.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ080.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก020.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ030.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร050.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่32015.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย020.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง040.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง030.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น020.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่020.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว010.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง010.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย030.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา030.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา040.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง030.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง020.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2229.09
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2219.52
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้030.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0120.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์71245.65
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0130.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0170.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง070.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน030.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า050.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ060.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด010.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน050.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย030.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1333.33
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น060.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง020.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร090.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2922.22
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง070.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย070.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม040.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย040.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย020.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า040.00