ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

PS0001 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ (เฉพาะผู้ป่วย Admit)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายที่เสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์151828.24
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2474.26
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0280.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1511.96
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3555.45
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1492.04
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0300.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0200.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1263.85
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1175.88
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว050.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0220.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0250.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า090.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย080.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี050.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0200.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1293.45
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1214.76
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0150.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0130.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา040.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1612512.80
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0160.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1195.26
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา090.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0120.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง080.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ040.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง040.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง151678.98
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1714.29
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0120.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0130.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม040.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว080.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0120.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก050.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ030.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0170.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่147917.72
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0120.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0100.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง050.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น090.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น040.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่020.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน21118.18
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย080.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา030.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0100.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง030.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง040.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข020.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ030.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา108012.50
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0900.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0140.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0250.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ060.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3128710.80
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2385.26
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0540.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0300.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0530.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0290.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0240.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด030.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0230.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0300.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0150.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น090.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล020.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0150.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0120.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง070.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0240.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2922.22
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง21612.50
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0220.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1166.25
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย030.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย070.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0170.00