ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

PE0102 อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวม ในเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี ที่่เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคปอดบวมทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์01930.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0670.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0950.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0530.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย0680.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0780.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0250.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0180.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0270.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0230.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0400.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0730.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0210.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0320.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0580.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0110.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0640.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0260.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง080.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ080.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0130.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0170.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา060.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน31302.31
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0740.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0120.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา090.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0240.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0200.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ010.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0200.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง21841.09
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0420.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0290.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ030.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0150.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0140.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ060.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ060.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ020.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร070.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่0310.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย080.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0530.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง070.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0130.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่020.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน11360.74
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0430.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0180.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0150.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0320.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0590.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0140.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง030.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0130.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0120.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0220.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0510.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน040.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0130.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้060.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0210.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์02640.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน05550.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0200.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0570.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0160.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0280.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0340.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด080.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0180.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0390.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0100.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0460.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล050.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0190.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว020.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง060.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0110.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0410.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1205.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0150.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0300.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0120.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0160.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า090.00