ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

PE0102 อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวม ในเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี ที่่เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคปอดบวมทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์44970.80
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01670.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง02560.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง01650.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2672.99
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว01230.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง01490.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0540.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0870.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0670.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1671.49
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย02760.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0660.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0240.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด01390.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0290.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย01760.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0680.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0480.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0450.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0480.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0170.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0100.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0180.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน22190.91
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01310.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0450.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0420.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0410.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0400.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ080.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0520.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง23080.65
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา01390.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0410.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0620.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0340.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0830.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0360.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ080.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก020.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ050.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ020.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0150.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0150.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3873.45
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย050.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0570.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง060.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น020.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง090.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0560.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่020.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12120.47
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว01240.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0310.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง040.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0360.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0890.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0760.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0360.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0340.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0440.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0360.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว080.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0320.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา21131.77
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ02260.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0300.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0220.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0150.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0980.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0240.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์106041.66
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน01,0430.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย12780.36
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0910.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0770.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0970.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0720.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0180.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0450.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01840.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0620.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0510.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0180.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง01610.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0240.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0140.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0280.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์21581.27
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0890.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0440.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0920.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0280.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01160.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0500.00