ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

PE0101 อัตราป่วยตาย ในเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี ที่่เสียชีวิตผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์122,8690.42
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11,4830.07
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง11,0470.10
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง07760.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย67670.78
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว07320.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง06830.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03580.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด04470.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง04160.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง13210.31
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย07600.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว02500.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง01260.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด07180.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า04050.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย01,0370.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี02640.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02610.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ12400.42
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง04930.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0950.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0670.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02110.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน91,5640.58
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้05100.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง02170.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา01350.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง02170.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01600.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0800.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01240.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง42,0910.19
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา07250.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน05790.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ03430.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม01320.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02080.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม01550.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ01280.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0300.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0660.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0710.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร01060.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01140.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่39130.33
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย01080.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง02850.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง01480.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0980.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง01150.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น03260.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0760.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน31,2270.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว03890.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01850.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0520.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย01220.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา02980.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา04880.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01580.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง01460.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0670.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01490.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ1931.08
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0580.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0870.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา31,6310.18
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ11,2060.08
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน01400.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1851.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้02240.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง03610.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01320.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์223,0600.72
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน01,9320.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย19100.11
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง03720.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน05010.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า03610.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ02500.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0770.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน03390.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย05180.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย03440.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น03970.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล01510.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง09440.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว01430.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01310.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร01050.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์57500.67
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง37140.42
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย02500.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม04510.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02440.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย02780.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02540.00