ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

PE0101 อัตราป่วยตาย ในเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี ที่่เสียชีวิตผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์69550.63
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง04860.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง13900.26
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง02010.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย12720.37
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว02510.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง01580.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0930.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01500.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง01290.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย02300.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0880.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0590.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด02640.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า01460.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย01790.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0860.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0470.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0340.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง01170.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0410.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0120.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0440.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน35990.50
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01940.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0550.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0390.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0630.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0630.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0340.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0440.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง37440.40
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา02260.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน02130.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0820.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0320.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0710.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0510.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0330.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0100.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0380.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0370.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0440.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0390.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่02820.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0490.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01100.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0330.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0820.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0180.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน15420.18
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว01290.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0510.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0100.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0470.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0990.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01520.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0400.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0370.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0260.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0320.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0320.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา04420.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ02420.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0390.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0490.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0710.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0330.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์21,0640.19
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน08380.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย02320.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง01380.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0900.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0830.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ01020.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0460.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน11300.77
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01180.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01070.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น01450.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0410.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง01280.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว070.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0490.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0350.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์02070.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง31232.44
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0920.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม01200.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย01430.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0650.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า01290.00