ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

ORT10713 จำนวนผู้ป่วย Orthopedics ที่ส่งต่อมายังโรงพยาบาล ระดับ A,S ที่ RW < 0.5
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Orthopedics ที่มีค่า RW < 0.5จำนวนผูัป่วย Orthopedic ที่รับการส่งต่อทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0240.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1442.27
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6986.12
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย81385.80
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1614610.96
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง87510.67
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1916811.31
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2110420.19
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1810616.98
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0430.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4914.40
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2922.17
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง82023.96
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน82872.79
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า91715.26
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ5736.85
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง090.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0220.00