ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

ORT10713 จำนวนผู้ป่วย Orthopedics ที่ส่งต่อมายังโรงพยาบาล ระดับ A,S ที่ RW < 0.5
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Orthopedics ที่มีค่า RW < 0.5จำนวนผูัป่วย Orthopedic ที่รับการส่งต่อทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง87111.27
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง21221.64
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3327911.83
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย384418.62
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว4839012.31
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง4930016.33
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้273148.60
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา8942420.99
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน5433516.12
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว010.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ11001.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน133393.83
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย123143.82
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง154213.56
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน206962.87
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า114552.42
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ83192.51
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1333.03
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย76510.77