ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

ORT0110 ร้อยละผู้ป่วย Orthopedics ที่ RW < 0.5
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Orthopedics ที่มีค่า RW < 0.5จำนวนผู้ป่วย Orthopedic ที่รับรักษาทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4583,17714.42
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง13975118.51
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง15269321.93
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง22648246.89
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย14671720.36
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว13626850.75
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง21335859.50
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม356454.69
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด20330766.12
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง15726359.70
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง437259.72
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย7919141.36
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว13722660.62
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง8414259.15
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด10521748.39
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า6811559.13
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย7810971.56
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4110937.61
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง375863.79
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ369537.89
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง5910158.42
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน288234.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ7911767.52
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา192867.86
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6132,39325.62
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้13120763.29
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง12224250.41
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา7810872.22
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง8214357.34
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง356553.85
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ507467.57
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง426564.62
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง7113,58819.82
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา18462529.44
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน9021042.86
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ245543.64
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม398446.43
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว277635.53
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม428450.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ308137.04
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก154235.71
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ356454.69
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ276342.86
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร4211536.52
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน184143.90
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2991,60818.59
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย6914248.59
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง8816154.66
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง469349.46
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น8614459.72
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่116118.03
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3092,67011.57
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว7449215.04
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม458751.72
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง297638.16
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย519553.68
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา6712553.60
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา10325340.71
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง436665.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง6910863.89
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น436665.15
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข336650.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว274757.45
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ274658.70
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10784112.72
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ13053524.30
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน427754.55
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน547472.97
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้9315659.62
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง8314358.04
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ9213568.15
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1873,6955.06
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน22464834.57
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย14741035.85
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง9523141.13
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน11621154.98
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า7713059.23
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ8626832.09
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด488258.54
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน14122363.23
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย6713748.91
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย11621454.21
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น579261.96
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล5511448.25
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง394979.59
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว335560.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง657982.28
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร5721626.39
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์14165321.59
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง469349.46
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย6411655.17
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม608570.59
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย477959.49
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย374975.51
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า518460.71