ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

ORT0110 ร้อยละผู้ป่วย Orthopedics ที่ RW < 0.5
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Orthopedics ที่มีค่า RW < 0.5จำนวนผู้ป่วย Orthopedic ที่รับรักษาทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,4839,06616.36
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3401,73119.64
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3181,86117.09
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7841,39256.32
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4231,68725.07
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว39669756.81
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง54291958.98
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม18034951.58
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด50582161.51
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง32654459.93
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง14829250.68
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย32556957.12
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว33863153.57
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง21236058.89
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด35155163.70
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า18634254.39
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย26742762.53
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี23248248.13
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง14821867.89
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ20846045.22
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง22740456.19
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน12126745.32
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ15127554.91
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา8611376.11
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,5546,28424.73
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้41357671.70
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง45277058.70
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา21833066.06
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง18229661.49
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง8016947.34
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ12825550.20
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11115074.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,21210,13121.83
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3971,22932.30
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน24959941.57
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ6517138.01
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม9519648.47
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว10928338.52
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม7819939.20
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ13126250.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก247133.80
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ6413348.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ7413953.24
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12928545.26
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน8416052.50
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,2414,84725.60
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย21337257.26
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง27149454.86
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง21634862.07
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น15135942.06
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง13622061.82
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น12823654.24
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11218261.54
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8217,30511.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1701,51011.26
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11725945.17
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง9019047.37
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย15733746.59
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา30859851.51
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา42384749.94
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง13622261.26
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง18638847.94
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11024145.64
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11018559.46
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ8114655.48
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว9914269.72
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ10215964.15
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5152,87617.91
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4421,86523.70
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน16532251.24
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน12018166.30
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้29651357.70
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง23344052.95
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ22035661.80
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4769,3695.08
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6071,60637.80
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4301,21835.30
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง27248256.43
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน55894159.30
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า31253758.10
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ33270447.16
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด9217253.49
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน34352065.96
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย22943752.40
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย26750053.40
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น10218056.67
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล16925267.06
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง18530161.46
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว12217768.93
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง12018166.30
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร14155725.31
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4281,90622.46
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง24052845.45
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย21335160.68
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม19625975.68
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย13618872.34
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย7716546.67
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า15522967.69