ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0402 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1412511.20
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง040.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย21216.67
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน21020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง103925.64
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา52123.81
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่114325.58
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3560.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5123521.70
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ11100.00