ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0402 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์74714.89
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11100.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2366.67
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1250.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง21020.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0120.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2825.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา010.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์96114.75