ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0401 ร้อยละของผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผุ้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังที่ได้รับการส่งกลับ ผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4718625.27
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0700.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0310.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1521.92
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย31402.14
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0220.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1333.03
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม010.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0310.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0570.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง050.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0170.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0180.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0290.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด050.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0140.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย050.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0130.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง090.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ070.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0150.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0110.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ040.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน21301.54
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้070.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0340.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0170.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0130.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง020.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0100.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง080.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง101715.85
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา126817.65
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1273.70
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0360.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม050.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว080.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0170.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0130.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก030.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0150.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ070.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0130.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0160.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8898.99
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0210.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0130.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0150.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น010.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่070.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน01350.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0400.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม060.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง030.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0210.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา060.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0300.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง050.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0100.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น060.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข060.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ020.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1901.11
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2287.14
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0110.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน080.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0180.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0180.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0100.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6123426.07
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0510.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0340.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0310.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0240.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0120.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0330.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด060.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0140.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0220.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0370.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0120.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0100.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง010.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0100.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0130.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0230.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0210.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง080.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย050.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม010.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย030.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า020.00