ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0401 ร้อยละของผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผุ้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังที่ได้รับการส่งกลับ ผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์12560620.63
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01290.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง01590.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง41642.44
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย123183.77
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0580.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง01100.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0210.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01060.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0730.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0220.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0460.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0690.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0380.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0360.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0380.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0190.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1861.16
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0220.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0440.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0260.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0330.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0220.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0140.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน114232.60
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0380.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0880.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0530.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0500.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง040.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0450.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0170.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง385826.53
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2116212.96
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน01210.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0590.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0300.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0320.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0420.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0320.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0110.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0300.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0360.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0620.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0310.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4329314.68
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0610.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0680.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0370.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0610.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0180.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น090.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0210.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน03500.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว01150.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0140.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0140.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0620.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0670.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01040.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0150.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0300.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0220.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข070.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ050.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว070.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา52591.93
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ11700.59
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0640.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน080.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0740.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0430.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0250.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์23575731.04
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน02380.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0920.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0800.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน01470.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0810.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ11090.92
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0410.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0620.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0500.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0850.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0180.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0180.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0170.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0250.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0340.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0650.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0730.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0490.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0220.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม070.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย040.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0110.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0160.00