ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0302 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย Post operative physical therapy ที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย Post operative physical therapy การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย Post operative physical therapy ที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์54910.20
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1137.69
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่050.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา11100.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์81047.69