ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0301 ร้อยละผู้ป่วย Post operative physical therapy ที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มโรค TKA, THA, thoraco-lumbar fracture, laminectomy with or with out instrument, hip frac-ture ที่ได้รับการผ่าตัด ที่ส่งกลับผู้ป่วยใน กลุ่มโรค TKA, THA, thoraco-lumbar fracture, laminectomy with or with out instrument, hip frac-ture ที่ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์274316.26
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0820.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0740.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง070.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1561.79
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน02830.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง63591.67
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1520.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่11490.67
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน02400.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0600.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0780.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0500.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5147810.67
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0520.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0220.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0490.00