ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0301 ร้อยละผู้ป่วย Post operative physical therapy ที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มโรค TKA, THA, thoraco-lumbar fracture, laminectomy with or with out instrument, hip frac-ture ที่ได้รับการผ่าตัด ที่ส่งกลับผู้ป่วยใน กลุ่มโรค TKA, THA, thoraco-lumbar fracture, laminectomy with or with out instrument, hip frac-ture ที่ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์491,1284.34
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01580.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง01410.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0120.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย11260.79
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน16980.14
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง139001.44
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา080.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่53831.31
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน15960.17
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว01400.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13210.31
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ01620.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์911,0958.31
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน01040.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0460.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ010.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์01170.00