ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0201 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการส่งกลับผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์10668515.47
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง132884.51
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง02000.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง31102.73
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3114321.68
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0610.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0680.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0310.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0430.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0550.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2825.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0900.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0270.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0250.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0650.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0350.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0190.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี3555.45
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0150.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0470.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง4468.70
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0110.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0310.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน75201.35
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0770.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0600.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0260.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0390.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0140.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0180.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0180.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4231,28732.87
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา51144.39
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน01260.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0550.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0380.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0300.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0410.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0450.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0180.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0270.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0220.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0430.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0340.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่707818.96
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย090.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง090.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0210.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0180.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง030.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น030.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0160.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน06400.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0780.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม040.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง050.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0110.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา070.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0370.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง080.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0180.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข080.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว030.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา04590.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ12630.38
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0180.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0210.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0180.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0130.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,0981,99155.15
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน01580.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย01170.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0940.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน01370.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01160.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0930.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0500.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0930.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01040.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0880.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0270.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0470.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0340.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0590.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0370.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0740.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์01410.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0650.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0330.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0180.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0230.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย070.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0130.00