ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DS0101 ร้อยละผู้ป่วยที่ใช้สิทธิผู้พิการ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยที่ใช้สิทธิผู้พิการจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์72818,9643.84
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3505,9145.92
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1425,2122.72
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1713,1565.42
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1465,1122.86
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว912,2903.97
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1642,7066.06
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม126621.81
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1301,7597.39
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1261,8316.88
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง226933.17
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย652,0073.24
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว901,4496.21
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1011,0259.85
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด821,7554.67
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1301,3509.63
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย311,1272.75
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี611,1575.27
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง247283.30
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ216513.23
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง711,0127.02
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน9885711.44
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ6452512.19
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา52731.83
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน71611,4946.23
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2181,69612.85
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1001,1428.76
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา14685817.02
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1631,07215.21
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง295075.72
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ414978.25
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง8748517.94
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,19819,3786.18
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3854,6848.22
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1192,6244.54
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ939619.68
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม14387216.40
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1301,3289.79
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1121,04110.76
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ679457.09
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก3128510.88
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ14397814.62
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ547207.50
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1611,11414.45
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน687529.04
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5319,2805.72
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย16099216.13
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1401,31010.69
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง798429.38
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1011,0849.32
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่6249012.65
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน70712,3255.74
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2452,5179.73
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม235534.16
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง6544314.67
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย346964.89
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา619076.73
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2181,93811.25
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง354837.25
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง586688.68
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น5846012.61
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข405047.94
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว183235.57
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ102264.42
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4936,9477.10
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2344,0155.83
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน10981413.39
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน6856911.95
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1561,07714.48
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1321,20810.93
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ10279512.83
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์022,2460.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน664,1561.59
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย572,9181.95
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1111,8955.86
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1041,5976.51
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า181,1901.51
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ501,3143.81
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด255364.66
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน461,4503.17
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย731,4175.15
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1021,3167.75
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น539825.40
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล607238.30
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง126521.84
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1111,3208.41
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง506707.46
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร09860.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1153,1643.63
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง481,3673.51
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย591,2104.88
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม518506.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย348434.03
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย256114.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า327534.25