ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DS0101 ร้อยละผู้ป่วยที่ใช้สิทธิผู้พิการ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยที่ใช้สิทธิผู้พิการจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2,05353,6303.83
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,01417,1595.91
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง35314,2082.48
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง52011,6904.45
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย48613,9993.47
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2367,1193.32
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง4328,1555.30
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1433,2394.41
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด3855,6186.85
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3264,8916.67
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง962,5393.78
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1706,2662.71
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1964,5044.35
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2433,1947.61
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2915,4475.34
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2993,6378.22
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1554,8243.21
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2784,2846.49
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1022,3504.34
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1223,3453.65
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2714,1966.46
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2632,62610.02
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ911,6765.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา271,3551.99
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,21333,4016.63
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้5715,10411.19
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง4584,8489.45
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา3302,62012.60
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง5873,77415.55
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง881,8354.80
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1731,8909.15
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1691,49211.33
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3,42254,9836.22
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา92411,8267.81
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3817,3765.17
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ3073,2609.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม4182,58216.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว4324,08110.59
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2832,73810.34
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2203,0817.14
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก9685311.25
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ3112,23513.91
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1351,7487.72
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร4823,28614.67
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1882,0339.25
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,88230,1496.24
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย4772,99315.94
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง4974,63710.72
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2853,0869.24
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2913,2908.84
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1391,9707.06
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1642,8255.81
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่2421,89612.76
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,22936,7086.07
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว7257,7529.35
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม671,7343.86
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง2111,42414.82
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1432,1996.50
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา3094,0067.71
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา6566,6629.85
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง941,9784.75
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1822,4447.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1601,43311.17
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1131,6706.77
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ651,0965.93
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว559715.66
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ278733.09
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,91627,0047.10
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ52516,7333.14
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน3743,15711.85
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน2111,65112.78
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้5554,03413.76
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง3923,81510.28
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ3102,33813.26
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์065,9230.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน28111,6672.41
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1479,2751.58
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3585,3866.65
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน6819,0527.52
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า915,2101.75
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2214,7574.65
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1131,5677.21
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1654,3873.76
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2264,9964.52
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2963,7067.99
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1312,6065.03
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2192,2289.83
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง444,5100.98
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว2803,9197.14
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง2131,81111.76
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร02,9470.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3349,8883.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง3598,0924.44
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1623,3894.78
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1863,3155.61
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1192,2775.23
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย662,1103.13
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า912,3663.85