ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DR0403 อัตราป่วยตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วย COPD ที่เสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วย COPD ที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์91854.86
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง21331.50
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1821.22
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2882.27
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5628.06
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว11030.97
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง01070.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0500.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0770.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง21171.71
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง070.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย01340.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว01150.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0290.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด11680.60
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า11580.63
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0600.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1382.63
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0540.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0370.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1591.69
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0600.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2444.55
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0190.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน91625.56
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้11450.69
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1185.56
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0320.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2593.39
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0440.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ050.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0240.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง152356.38
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา31162.59
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน61274.72
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1521.92
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0690.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว01190.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1432.33
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0620.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0220.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0290.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0720.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0400.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน2405.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่128314.46
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0190.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0270.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0120.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0700.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0210.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน81555.16
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3634.76
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม2229.09
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0120.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1263.85
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1372.70
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1462.17
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1254.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42913.79
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1244.17
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1119.09
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1234.35
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0130.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8968.33
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1581.72
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1333.03
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0160.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0440.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0560.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0320.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์143703.78
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน12010.50
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2712.82
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0740.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0630.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0570.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0350.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0330.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0720.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1721.39
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0700.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0640.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0370.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0260.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0370.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1601.67
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0410.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1422.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0410.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0510.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1502.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1851.18
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0350.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0250.00