ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DR0403 อัตราป่วยตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วย COPD ที่เสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วย COPD ที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์417375.56
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง144213.33
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง72422.89
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง124102.93
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย173055.57
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว23380.59
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง73252.15
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม02170.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด42651.51
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง42831.41
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0850.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย64701.28
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว33630.83
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง71096.42
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด25230.38
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า23600.56
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย02830.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี72093.35
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง12020.50
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ12530.40
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง02800.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน12090.48
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21281.56
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1841.19
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6260510.25
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้24320.46
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง31212.48
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา01090.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง11580.63
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01360.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0370.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0680.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง568246.80
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา153174.73
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน03570.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ02000.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม32191.37
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว43831.04
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม01720.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ21941.03
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0910.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0800.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01550.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร02120.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01330.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4240910.27
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย31102.73
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง22060.97
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง3803.75
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น41882.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0780.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น02340.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01020.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน455378.38
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว71484.73
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม2752.67
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1541.85
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1641.56
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา62102.86
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา61394.32
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง41283.13
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง21221.64
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1651.54
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0670.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ1541.85
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว2702.86
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0190.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา295045.75
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ93362.68
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน11770.56
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0420.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้52482.02
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง11790.56
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0910.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1281,3029.83
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน55400.93
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย02360.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง72013.48
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน24410.45
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า33360.89
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ21861.08
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด01030.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน12410.41
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย33090.97
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย21851.08
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น21831.09
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล11380.72
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง02070.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว11750.57
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01810.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร21201.67
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์71963.57
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง53651.37
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย11170.85
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม22430.82
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย12990.33
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01060.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0720.00