ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DR0402 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย COPD (Total- Readmission)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย COPD การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย COPD ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14373719.40
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง10142123.99
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3824215.70
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7437719.63
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7430524.26
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว9833828.99
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง9832530.15
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม6721730.88
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด9726536.60
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง7428326.15
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง298534.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย13147027.87
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว13036335.81
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง139813.27
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด14752328.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า11532934.95
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย5628319.79
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี7519837.88
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง8920244.06
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ8725334.39
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง9928035.36
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน6820932.54
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2212018.33
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา248428.57
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน10560517.36
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้13743231.71
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2112117.36
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา2710924.77
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง6215839.24
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง3113622.79
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ63716.22
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง246835.29
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง21382425.85
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา8531726.81
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน10135728.29
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ5320026.50
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม9021941.10
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว16838343.86
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม5817233.72
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ5719429.38
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก469150.55
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ148017.50
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ4615529.68
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร10421249.06
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน4613334.59
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่7340917.85
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย5111046.36
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง8520641.26
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง198023.75
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น7218838.30
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง147817.95
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น5819330.05
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่2810227.45
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน10753719.93
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2714818.24
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม317541.33
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง175431.48
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย126418.75
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา7321034.76
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1512611.90
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง4612835.94
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง4312235.25
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น236535.38
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข306744.78
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ145226.92
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว157021.43
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ21910.53
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10750421.23
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7333621.73
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน6617737.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน124228.57
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้11324845.56
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง6917938.55
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ259127.47
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2181,30216.74
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน15454028.52
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5323622.46
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง5520127.36
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน11544126.08
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า11333633.63
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ5018626.88
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2010319.42
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน6024124.90
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย9830931.72
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย5218528.11
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น7518340.98
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล3313025.38
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง6620731.88
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว5217529.71
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง6918138.12
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร4612038.33
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5419627.55
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง8036521.92
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2011717.09
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม8924336.63
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย10229934.11
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย3410632.08
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า157220.83