ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DR0402 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย COPD (Total- Readmission)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย COPD การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย COPD ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2218511.89
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3213324.06
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง178220.73
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง208822.73
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย116217.74
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2610325.24
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3110728.97
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม135026.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด347744.16
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง4211735.90
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2728.57
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย3113522.96
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว3511530.43
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง112937.93
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด4916829.17
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า5315833.54
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย106016.67
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี3387.89
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง195435.19
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ113729.73
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง185930.51
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน196031.67
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ94420.45
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71936.84
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2616216.05
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้5214535.86
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1185.56
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา123237.50
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง185930.51
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง114425.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ050.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง72429.17
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5423522.98
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3211627.59
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3512727.56
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ165230.77
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม316944.93
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว3911932.77
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม134330.23
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ156224.19
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก92240.91
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ92931.03
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ277237.50
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร134032.50
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน114027.50
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่148316.87
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย31915.79
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง62722.22
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง41233.33
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น197027.14
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่42119.05
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3215520.65
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว146322.22
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม52222.73
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21216.67
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย72626.92
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา63716.22
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2464.35
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง92536.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง72924.14
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น112445.83
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1119.09
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว72330.43
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ1137.69
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา219621.88
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ85813.79
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน73321.21
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน101662.50
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้144431.82
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง245642.86
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ93228.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6637017.84
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5920129.35
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย197126.76
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง257433.78
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน136320.63
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า175729.82
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ93525.71
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด73321.21
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน157220.83
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย207227.78
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย237032.86
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น256439.06
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล73718.92
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง62623.08
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว83721.62
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง276045.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร134131.71
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์94221.43
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง74117.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย135125.49
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม195038.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย258529.41
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย133537.14
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า92536.00