ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DR0303 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย Asthma (Total- Readmission)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย Asthma การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย Asthma ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4577.02
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง42714.81
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0160.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1244.17
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1293.45
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0140.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง42416.67
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม43212.50
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด22010.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0150.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1714.29
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย060.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว21711.76
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง71546.67
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด42516.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า31225.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2219.52
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2825.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1616.67
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ050.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง080.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1128.33
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2825.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา050.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2553.64
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้070.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง080.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1128.33
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2633.33
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21315.38
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ040.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง2366.67
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5637.94
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา65111.76
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0150.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ32015.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม71838.89
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว62623.08
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม21513.33
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ42218.18
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42020.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร31717.65
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน2450.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่32810.71
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย31520.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง030.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง030.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1119.09
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1425.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6649.38
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว090.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1520.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง030.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย020.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1520.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา090.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1616.67
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1616.67
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1333.33
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา73520.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ31717.65
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน71450.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1616.67
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้21513.33
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง21216.67
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1911.11
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์119211.96
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1175.88
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2219.52
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1128.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน53016.67
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1616.67
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ060.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด020.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน060.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย060.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0120.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น040.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล060.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง030.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1520.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง090.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร21612.50
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1185.56
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0150.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย060.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1128.33
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32213.64
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0130.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า030.00