ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DR0303 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย Asthma (Total- Readmission)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย Asthma การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย Asthma ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์142116.64
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4785.13
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2523.85
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง179617.71
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย178520.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว43013.33
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง4675.97
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม106216.13
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด4537.55
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3387.89
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง43212.50
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย42814.29
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว64313.95
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0250.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด155527.27
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0180.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย128314.46
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0200.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง3348.82
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ3339.09
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1293.45
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน21414.29
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ080.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31816.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1412611.11
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้94320.93
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง84617.39
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา2248.33
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0190.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง32114.29
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ42119.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41723.53
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1614511.03
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2413817.39
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน75612.50
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ64114.63
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม53912.82
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว52917.24
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0320.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ54012.50
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1520.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42516.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0130.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1362.78
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน090.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่86711.94
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย346850.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2258.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0130.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น429743.30
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง21711.76
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น31421.43
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41822.22
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2614018.57
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว080.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม080.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41625.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1119.09
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา32611.54
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา84717.02
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง030.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง21612.50
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1714.29
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1911.11
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ1520.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา98510.59
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ216930.43
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน225837.93
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1137.69
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้73818.42
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง104920.41
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ21414.29
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2825411.02
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน97611.84
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1472.13
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0220.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน177921.52
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า53912.82
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ164634.78
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1175.88
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน55010.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย52321.74
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0290.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น21315.38
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล21910.53
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0150.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว41921.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง42714.81
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร43611.11
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์7759.33
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง81316.11
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1283.57
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม3407.50
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย146322.22
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0230.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32114.29