ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DR0101 อัตราการเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคปอดบวม
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจํานวนครั้งของการจําหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคปอดบวม (ในเดือนเดียวกัน)จํานวนครั้งการจําหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดบวม จากทุกหอผู้ป่วยร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14483117.33
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง193285.79
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง81764.55
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง132036.40
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6938417.97
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว11700.59
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง61553.87
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0390.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด101128.93
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง31452.07
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0790.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย12390.42
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0900.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง61095.50
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด11510.66
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2613.28
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย01130.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี7729.72
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0360.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1333.03
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1432.33
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0610.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0160.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา090.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8157014.21
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้11820.55
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1701.43
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0500.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง3883.41
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0440.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2229.09
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0880.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2261,03121.92
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา192457.76
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1414010.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1521.92
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม3555.45
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว88010.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม3714.23
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2882.27
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0150.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0860.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1313.23
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร3714.23
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน2296.90
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6034217.54
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1412.44
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง11240.81
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง3476.38
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1731.37
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0200.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5640213.93
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว131349.70
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม3378.11
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0140.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2454.44
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา3893.37
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา31332.26
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1263.85
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง21711.76
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0130.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1234.35
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0150.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0160.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5929619.93
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ71694.14
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1731.37
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1511.96
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1751.33
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง31112.70
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1611.64
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2031,28415.81
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน77460.94
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย101486.76
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง61434.20
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน5875.75
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2872.30
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ21081.85
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0540.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน3614.92
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย11180.85
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1462.17
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0950.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2414.88
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0450.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1313.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0250.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1561.79
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์81316.11
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง5539.43
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย4577.02
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม3575.26
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย3417.32
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1283.57
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0340.00