ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DR0101 อัตราการเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคปอดบวม
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจํานวนครั้งของการจําหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคปอดบวม (ในเดือนเดียวกัน)จํานวนครั้งการจําหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดบวม จากทุกหอผู้ป่วยร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4792,69517.77
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง851,1007.73
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง265504.73
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง499105.38
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1411,08513.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว64831.24
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง506627.55
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม22060.97
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด354208.33
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง173734.56
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง61863.23
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย117871.40
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว64571.31
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง232608.85
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด75071.38
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า42381.68
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย03810.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี283697.59
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32061.46
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ41962.04
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง51653.03
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน52332.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41013.96
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2832.41
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3511,73820.20
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้35360.56
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง213555.92
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา51663.01
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง152885.21
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01100.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ21331.50
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง02460.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6932,79624.79
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา629216.73
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน325246.11
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ12860.35
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม142395.86
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว95311.69
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม62222.70
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ52252.22
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก4795.06
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ41253.20
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1991.01
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร143294.26
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01180.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2281,22118.67
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย91705.29
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง53961.26
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง41652.42
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น71454.83
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง21561.28
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น03670.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0550.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2191,23417.75
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว434399.79
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม5865.81
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง3417.32
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย121726.98
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา264186.22
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา323399.44
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง3993.03
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง101287.81
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น3417.32
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข21351.48
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ11090.92
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว2623.23
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ1551.82
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2781,26921.91
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ751,0577.10
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน63031.98
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11580.63
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้163324.82
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง84641.72
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ41962.04
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8774,07921.50
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน181,7181.05
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย137871.65
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง334257.76
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน316624.68
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า164133.87
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ94022.24
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31691.78
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน62602.31
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย104792.09
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย62242.68
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น31611.86
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล21511.32
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง03180.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว21991.01
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง3873.45
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร122025.94
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์395477.13
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง203935.09
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย61843.26
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม02710.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย41662.41
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย12110.47
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า51533.27