ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0304 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าจำนวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์0980.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0520.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0400.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย0190.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน01360.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง11050.95
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่0780.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน0740.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0170.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0480.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0210.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์01330.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0150.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0150.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0160.00