ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0213 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วย Fracture interthoc
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วย Fracture interthocจำนวนผู้ป่วย Fracture interthocเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์40,211,59058968,270.95
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4,457,75210343,279.15
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2,042,3117029,175.87
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2,176,3359323,401.45
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6,503,17612651,612.51
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว211,521258,460.84
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง638,6325312,049.66
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม121,052177,120.71
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1,293,4988215,774.37
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง190,445394,883.21
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง29,17893,242.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย434,968459,665.96
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว237,551405,938.78
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง161,762413,945.41
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด125,892186,994.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า150,474236,542.35
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย32,20984,026.13
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี218,627444,968.80
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง4,57531,525.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ150,445285,373.04
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง269,231289,615.39
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน70,605193,716.05
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ85,790155,719.33
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน24,426,24639561,838.60
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้15,01335,004.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง279,6461716,449.76
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา9,04819,048.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง3,82121,910.50
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ3,58621,793.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง2,57212,572.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง32,700,32061253,431.90
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3,257,6276649,357.98
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน103,830911,536.67
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ13,59026,795.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม5,67015,670.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว13,670113,670.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ43,191104,319.10
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก6,23132,077.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ10,51833,506.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร10,57325,286.50
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน4,65814,658.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่18,951,01131560,161.94
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย4,97022,485.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง16,05453,210.80
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง46,39276,627.43
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น13,61726,808.50
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น6,94732,315.67
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่3,32221,661.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน17,200,17331654,430.93
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว4,015,5718746,155.99
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม10,67833,559.33
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง14,33643,584.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย10,75333,584.33
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา28,18555,637.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา114,588912,732.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง67,15397,461.44
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง142,645216,792.62
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น30,41193,379.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข8,34424,172.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ31,759215,879.50
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว4,21614,216.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ25,03738,345.67
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10,972,23420453,785.46
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2,576,1898928,945.94
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน329,0772612,656.81
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน30,62647,656.50
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้62,80996,978.78
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง148,145226,733.86
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ78,426145,601.86
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์25,769,57161541,901.74
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2,624,1077734,079.31
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1,809,7617823,202.06
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง217,470249,061.25
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน646,4384913,192.61
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า402,8563611,190.44
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ174,4091214,534.08
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด25,80164,300.17
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน78,013145,572.36
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย185,779238,077.35
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย155,1051015,510.50
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น34,18265,697.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล171,892227,813.27
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง18,53444,633.50
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง3,24313,243.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร87,894517,578.80
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4,133,6429842,180.02
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง121,188148,656.29
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย214,7181811,928.78
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม52,81077,544.29
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย6,01516,015.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย23,56837,856.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า12,672112,672.00