ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0213 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วย Fracture interthoc
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วย Fracture interthocจำนวนผู้ป่วย Fracture interthocเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14,560,66621069,336.50
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,856,9194838,685.81
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง510,1692025,508.45
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,122,3755122,007.35
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2,272,7284254,112.57
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว58,05596,450.56
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง101,082147,220.14
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม29,23955,847.80
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด127,418187,078.78
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง119,885177,052.06
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง3,65013,650.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย234,6031219,550.25
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว52,19395,799.22
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง109,652254,386.08
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด93,642137,203.23
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า174,1881610,886.75
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย15,496115,496.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี85,587214,075.57
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง020.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ14,29543,573.75
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง75,58589,448.13
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน57,11587,139.38
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ52,58695,842.89
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12,206,27119562,596.26
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้29,50839,836.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง54,128318,042.67
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง33,249311,083.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง14,510,38125157,810.28
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1,737,8023746,967.62
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน39,80849,952.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ26,77246,693.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม19,47236,490.67
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2,80812,808.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ16,32435,441.33
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18,41053,682.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ20,555120,555.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร16,26228,131.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน3,99613,996.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6,774,46610167,073.92
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง42,541314,180.33
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง15,49127,745.50
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7,819,97913458,358.05
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1,241,6162549,664.64
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม10,094110,094.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย17,23028,615.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2,86312,863.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา11,37233,790.67
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง31,00347,750.75
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,07925,539.50
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4,182,8925378,922.49
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ849,1673822,346.50
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน90,666712,952.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน15,00727,503.50
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้22,182211,091.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง50,80477,257.71
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์13,190,72626350,154.85
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน925,9432833,069.39
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1,037,6532247,166.05
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง123,5881012,358.80
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน130,795196,883.95
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า86,029117,820.82
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ26,886213,443.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด8,36532,788.33
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน40,374410,093.50
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย242,5581912,766.21
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย76,47289,559.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น24,72154,944.20
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล92,606118,418.73
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว14,94443,736.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร107,273335,757.67
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2,190,8923464,438.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง33,536311,178.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย77,969117,088.09
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย9,72219,722.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า18,64129,320.50