ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0211 ร้อยละผู้ป่วย Fracture around the hip อายุ >= 50 ปี ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Fracture around the hip อายุ>= 50 ปี ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมงจำนวนผู้ป่วย Fracture around the hip อายุ >=50 ปี ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์467660.53
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง152075.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1250.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง61250.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย101952.63
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9811883.05
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3611830.51
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา184143.90
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่395768.42
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน669370.97
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว71450.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา192576.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์729774.23
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน81172.73
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย77100.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์81747.06