ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0211 ร้อยละผู้ป่วย Fracture around the hip อายุ >= 50 ปี ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Fracture around the hip อายุ>= 50 ปี ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมงจำนวนผู้ป่วย Fracture around the hip อายุ >=50 ปี ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11024045.83
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง244060.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง21216.67
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง82334.78
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย166225.81
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน21223689.83
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6325025.20
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา65311.32
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่15419081.05
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน14820372.91
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว263183.87
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา436071.67
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ22100.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8917052.35
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน62722.22
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย151978.95
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์335461.11