ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0210 ร้อยละผู้ป่วย Open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชั่วโมง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชั่วโมงจำนวนผู้ป่วย Open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4611241.07
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง61346.15
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3837.50
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน154434.09
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง178120.99
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2450.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่73023.33
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน214447.73
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1425.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา101855.56
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2610225.49
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1520.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย41330.77
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ11100.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์32611.54