ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0210 ร้อยละผู้ป่วย Open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชั่วโมง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชั่วโมงจำนวนผู้ป่วย Open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์15933847.04
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง42615.38
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง83423.53
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง020.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3742.86
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5111145.95
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง11100.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3620018.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4944.44
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่177821.79
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3710834.26
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว82433.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา335560.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ31421.43
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9329831.21
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0100.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย61833.33
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์206431.25