ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0208 ค่าเฉลี่ยวันนอนของผู้ป่วย Fracture around the hip
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนวันนอนทั้งหมดของผู้ป่วย Fracture around the hip จำนวนผู้ป่วย Fracture around the hip เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,9211979.75
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง383468.33
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง94194.95
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง231474.91
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย362418.83
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2893.11
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง39123.25
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม951.80
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด72184.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง54173.18
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง313.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1781214.83
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1491.56
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง77253.08
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด42133.23
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า71164.44
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย13113.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี52182.89
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง723.50
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ641.50
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2483.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2282.75
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ951.80
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,2391836.77
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1535.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1836.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,3232419.64
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา280377.57
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน515.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1343.25
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1635.33
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว111.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1133.67
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก651.20
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ22122.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร924.50
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน212.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่711967.41
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2337.67
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1025.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9191247.41
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว156217.43
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม414.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย623.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา111.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา431.33
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง2045.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1025.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5264611.43
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน3065.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน623.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1628.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง2974.14
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,6002526.35
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน215287.68
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย152207.60
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง56105.60
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน104195.47
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า49114.45
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ414.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด732.33
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2446.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย125196.58
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย3984.88
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1953.80
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล53114.82
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว832.67
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร43314.33
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์213239.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1033.33
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย31103.10
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย515.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1728.50