ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0208 ค่าเฉลี่ยวันนอนของผู้ป่วย Fracture around the hip
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนวันนอนทั้งหมดของผู้ป่วย Fracture around the hip จำนวนผู้ป่วย Fracture around the hip เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5,94655410.73
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,02110010.21
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง444666.73
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง463795.86
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,38812411.19
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว78253.12
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง262495.35
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม49153.27
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด511816.31
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง112382.95
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1992.11
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย226455.02
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว96392.46
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง88372.38
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด29122.42
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า50192.63
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2483.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี121393.10
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง331.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ79282.82
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง93273.44
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32191.68
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ43133.31
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,4553726.60
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้732.33
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา414.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง221.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ221.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง111.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5,1845719.08
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา644669.76
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน24212.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ623.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว414.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ24102.40
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก331.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ531.67
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร321.50
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน313.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2,0142956.83
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย221.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1052.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2664.33
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1125.50
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่221.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,1222967.17
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว509826.21
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม531.67
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง641.50
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย331.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1142.75
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา7498.22
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง3293.56
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง66203.30
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1791.89
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข221.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ1628.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว111.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ1936.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,5481938.02
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน119264.58
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1234.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้3493.78
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง87223.95
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ45133.46
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3,4895766.06
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน583777.57
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย460766.05
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง91243.79
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน8804917.96
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า204365.67
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1025.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1462.33
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน32142.29
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย104195.47
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย81108.10
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2363.83
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล107205.35
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1744.25
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง111.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร3047.50
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์532707.60
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง45143.21
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย97128.08
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2072.86
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย111.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย832.67
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า11111.00