ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0207 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วย Open long bone fracture
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วย Open long bone fracture จำนวนผู้ป่วย Open long bone fracture เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3,299,9344770,211.36
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง318,771563,754.20
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง220,629455,157.25
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย132,0961132,096.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,795,0072378,043.78
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3,280,1183886,318.89
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา319,3563106,452.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่670,3511067,035.10
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,121,7562153,416.95
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว45,678222,839.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา3,30613,306.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,336,81910133,681.90
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5,971,9166197,900.26
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน182,421291,210.50
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย198,218366,072.67
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน7,45017,450.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น7,69317,693.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1,024,6701193,151.82