ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0207 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วย Open long bone fracture
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วย Open long bone fracture จำนวนผู้ป่วย Open long bone fracture เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์13,265,70516082,910.66
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง686,8081838,156.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง784,0751552,271.67
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง21,864121,864.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย71,682417,920.50
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว11,575111,575.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม15,052115,052.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า8,61818,618.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ7,17817,178.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4,100,6535278,858.71
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา3,01413,014.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง4,43814,438.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8,238,61680102,982.70
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา121,856430,464.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2,964,2783195,621.87
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3,405,3515166,771.59
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว829,7451846,096.94
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น3,36513,365.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข24,586124,586.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ4,09614,096.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว9,62719,627.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ24,001124,001.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,588,4601793,438.82
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ237,174379,058.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้4,29614,296.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง5,57015,570.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์13,348,13617377,156.86
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน327,112840,889.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย309,3881128,126.18
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง13,230113,230.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน115,605257,802.50
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า8,74318,743.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ31,222131,222.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน4,57314,573.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2,430,3263765,684.49
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4,62214,622.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย13,61026,805.00