ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0206 ค่าเฉลี่ยวันนอนของผู้ป่วย Open long bone fracture
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนวันนอนทั้งหมดของผู้ป่วย Open long bone fracture จำนวนผู้ป่วย Open long bone fracture เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2,11716013.23
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1891810.50
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1731511.53
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง414.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1744.25
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว818.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม10110.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า414.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ616.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน458528.81
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา111.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง313.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,1638014.54
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1644.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4423114.26
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5505110.78
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว78184.33
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น212.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข22122.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ111.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว111.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ15115.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2081712.24
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ53317.67
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้313.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง313.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,6961739.80
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6187.63
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย98118.91
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง717.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน51225.50
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า515.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ14114.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน111.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4913713.27
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง111.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย321.50