ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0205 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจำนวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์01200.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0310.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0220.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0150.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย0250.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน01250.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง01890.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่0810.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน0700.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0330.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1791.27
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0140.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์01420.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0170.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0190.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ010.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0180.00