ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0305 อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภายใน 24 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้บาดเจ็บที่ศรีษะ(สมอง)เสียชีวิต ภายใน 24 ชั่วโมงจำนวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะเฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์94372.06
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0630.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง21181.69
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง01510.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย11310.76
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0470.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0730.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม090.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01070.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1951.05
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0290.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0330.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว030.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0160.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0450.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0530.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0190.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2375.41
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง090.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0110.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0190.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0120.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0210.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา040.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน76061.16
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01280.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง040.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0280.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0670.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0290.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0170.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0110.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง181,1621.55
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา01180.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน060.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ050.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม060.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม040.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ050.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0270.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร030.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่43781.06
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0280.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0290.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0170.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น080.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0160.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน73092.27
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0490.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0110.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย060.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา020.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0290.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0130.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1254.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0100.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0120.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0160.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา41382.90
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ21151.74
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0290.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0150.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์464689.83
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน01000.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย01410.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0730.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0710.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0390.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0340.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0170.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0740.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0140.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0180.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0270.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0340.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0180.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0140.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0170.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0340.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์11180.85
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2248.33
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0220.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0310.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0210.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย040.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0100.00