ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0304 อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง และมีการใส่ ET-tube)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ และมีการใส่ ET-tube ที่เสียชีวิตจำนวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ และมีการใส่ ET-tube ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์179318.28
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง010.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2450.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง010.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย33100.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง010.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1333.33
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน61931.58
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง010.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง010.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง030.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2728.57
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน72626.92
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา92733.33
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1714.29
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์329732.99
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย060.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร010.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์050.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง22100.00