ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0304 อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง และมีการใส่ ET-tube)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ และมีการใส่ ET-tube ที่เสียชีวิตจำนวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ และมีการใส่ ET-tube ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4722620.80
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1616.67
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง11010.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2728.57
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย020.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง020.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด22100.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง010.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด010.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2450.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน163743.24
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้020.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง040.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2450.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่275152.94
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน288931.46
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3837.50
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา215637.50
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ32213.64
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9224537.55
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย040.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง020.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน010.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ010.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด010.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน010.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย010.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย010.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2922.22
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2633.33