ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0301 อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้บาดเจ็บที่ศรีษะ(สมอง)เสียชีวิตจำนวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์711,1036.44
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง31911.57
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12820.35
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง85461.47
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย21091.83
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว01980.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง02590.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1731.37
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด52681.87
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง02290.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1621.61
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1601.67
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0320.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2345.88
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด11200.83
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า01040.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0620.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4478.51
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0530.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0720.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1781.28
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1263.85
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1492.04
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน661,3624.85
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้03280.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0150.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0810.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง21211.65
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0540.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1502.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0480.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง963,1423.06
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา22800.71
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1234.35
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ070.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0140.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว020.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0180.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2825.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก050.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ080.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0440.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร090.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่519555.34
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0580.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0810.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0640.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0170.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง040.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0450.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0170.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน547627.09
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3913.30
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0370.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง060.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0230.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0210.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0680.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0170.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0470.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น040.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0140.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0380.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0120.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0500.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา343978.56
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ134293.03
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0800.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน060.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0330.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0710.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1871,17615.90
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน01370.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย03320.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง01660.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน02890.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01080.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ01020.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0340.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน11380.72
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0450.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0230.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0330.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0640.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0670.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0130.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0260.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1791.27
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์92913.09
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง31831.64
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0680.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0790.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0500.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0260.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1263.85