ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0151 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Cerebral infarction
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนผู้ป่วย Cerebral infarctionจำนวนผู้ป่วย Cerebral infarctionเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3,5414537.82
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,1073143.53
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6411813.54
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง366794.63
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย412775.35
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว148453.29
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง141285.04
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม88214.19
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด93293.21
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง105244.38
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1543.75
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย298644.66
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว31112.82
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง4595.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด86402.15
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า75322.34
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2045.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี118167.38
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง51105.10
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ108422.57
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง48133.69
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2974.14
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ64213.05
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา824.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,9884434.49
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้138512.71
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง219524.21
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา31191.63
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง66232.87
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1161.83
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ62134.77
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง42152.80
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5,9061,0495.63
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา175296.03
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน389824.74
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ135373.65
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม67193.53
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว50232.17
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม76223.45
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ104352.97
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก3493.78
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ522.50
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ64203.20
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร101283.61
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน86292.97
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3,7276725.55
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย2646.50
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง313.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง414.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1033.33
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง623.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่143168.94
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4,0666336.42
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว351824.28
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม623.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง212.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2864.67
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1553.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา3174.43
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง422.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง2254.40
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข3065.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ10110.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1033.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,5273804.02
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8522084.10
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน3675.14
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน2382.88
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง732.33
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ3393.67
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์7,5172,0123.74
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3181372.32
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3351122.99
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง236792.99
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน5551533.63
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3861253.09
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ265863.08
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด88442.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน225772.92
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย326993.29
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย494835.95
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น61262.35
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล63272.33
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง73282.61
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว134572.35
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง90332.73
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร240733.29
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5501294.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง262624.23
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย97109.70
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม80184.44
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32122.67
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1527.50
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า64610.67