ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0151 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Cerebral infarction
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนผู้ป่วย Cerebral infarctionจำนวนผู้ป่วย Cerebral infarctionเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,4041648.56
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4261233.46
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง174573.05
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง145314.68
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย317398.13
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว65242.71
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง23211.50
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1762.83
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1821314.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2452310.65
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง515.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย106303.53
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1562.50
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3365.50
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1061.67
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2392.56
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1434.67
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4868.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ43162.69
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1644.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2382.88
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ951.80
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9051745.20
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้741.75
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง108138.31
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1262.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1033.33
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง321.50
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1735.67
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง942.25
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,5573234.82
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา55232.39
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน130274.81
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ24112.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม933.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว45182.50
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1982.38
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1863.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก522.50
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ632.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ103137.92
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร52182.89
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน32132.46
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,5472396.47
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง321.50
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง212.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่5996.56
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,1402185.23
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว237494.84
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม313.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย632.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา313.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา824.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1362.17
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น623.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข212.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4461064.21
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ173364.81
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1142.75
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน623.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้933.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง33103.30
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ632.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,2786243.65
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน249455.53
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย97342.85
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง77223.50
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน94313.03
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า63242.63
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ93204.65
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด28112.55
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน67223.05
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย112333.39
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย139236.04
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น48124.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล40152.67
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง3393.67
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว57183.17
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41142.93
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร50232.17
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์199395.10
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง56124.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย3147.75
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม414.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย2072.86
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย313.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า2154.20