ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0150 อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรค Cerebral infarction
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Cerebral infarction ที่จำหน่ายเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Cerebral infarction ที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์81644.88
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11230.81
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1571.75
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0310.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1392.56
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0240.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง020.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม060.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด21315.38
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0230.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0300.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว060.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง060.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด060.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า090.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย030.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี060.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1166.25
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง040.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน080.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ050.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน111746.32
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้040.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0130.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา060.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง030.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง020.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ030.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง040.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง233237.12
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2238.70
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0270.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0110.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม030.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0180.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม080.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ060.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก020.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ030.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0130.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0180.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0130.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่92393.77
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง020.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง010.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่090.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน122185.50
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3496.12
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย030.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา020.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง060.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา71066.60
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1362.78
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน040.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน020.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้030.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0100.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ030.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์186242.88
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0450.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0340.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1224.55
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0310.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0240.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0200.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0110.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0220.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0330.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1234.35
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0120.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0150.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง090.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0180.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0140.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0230.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3397.69
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0120.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย040.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม010.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย070.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย010.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า050.00