ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0150 อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรค Cerebral infarction
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Cerebral infarction ที่จำหน่ายเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Cerebral infarction ที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์194534.19
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง32811.07
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง11810.55
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2792.53
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4775.19
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2375.41
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1273.70
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1214.76
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1293.45
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0210.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง040.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0640.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0110.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2922.22
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0400.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0320.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย040.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0160.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0100.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0420.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0130.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน070.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2219.52
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน234435.19
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0510.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0520.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0190.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0190.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง060.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0130.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0150.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง761,0497.24
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1293.45
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1821.22
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0370.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0190.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0230.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1224.55
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0350.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก090.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ020.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0200.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0280.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0290.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่256723.72
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย040.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง010.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น030.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง020.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0160.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน346315.39
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2772.60
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม020.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง010.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย060.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา050.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา070.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง020.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง050.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข050.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ010.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา233516.55
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ81994.02
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1714.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน080.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง030.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ090.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์571,8263.12
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11370.73
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย01120.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0710.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน11340.75
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01100.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1851.18
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0440.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0770.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0990.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0830.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0260.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0270.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0280.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1571.75
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0330.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1731.37
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์41293.10
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0620.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย11010.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0160.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0120.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย020.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า060.00