ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0141 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Ischemic Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนผู้ป่วย Ischemic Strokeจำนวนผู้ป่วย Ischemic Strokeเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5,0746857.41
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,1303213.52
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง7162003.58
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5211294.04
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7451435.21
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว282733.86
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง333754.44
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม135314.35
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด130433.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง466627.52
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2382.88
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย365904.06
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว101273.74
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง130284.64
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด137652.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า87352.49
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย74203.70
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี486627.84
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง63154.20
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ116472.47
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง110462.39
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน47114.27
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ98323.06
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1434.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,4135204.64
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้220772.86
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง236603.93
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา42261.62
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง112442.55
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง28142.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ70183.89
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง50192.63
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6,7741,2875.26
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4601144.04
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน5251264.17
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ172553.13
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม119383.13
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว72302.40
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม116412.83
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ122452.71
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก52182.89
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ74272.74
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ72223.27
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร143433.33
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน94342.76
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4,0537815.19
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย3393.67
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1591.67
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง71242.96
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43182.39
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง732.33
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น933.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่143168.94
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4,1286426.43
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว386844.60
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1543.75
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1553.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย37113.36
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1772.43
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา119373.22
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง2082.50
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง59183.28
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น623.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข3493.78
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ20210.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1033.33
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ111.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,9645063.88
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1,1582844.08
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน71183.94
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน55212.62
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้111.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง33181.83
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ60134.62
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8,0762,1933.68
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3801582.41
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3481172.97
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3021042.90
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน5661563.63
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า4101313.13
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ289943.07
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด111502.22
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน263932.83
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3401043.27
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย505885.74
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น63272.33
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล137552.49
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง105343.09
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว136592.31
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง96372.59
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร241743.26
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5891414.18
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง269654.14
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย198336.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม87204.35
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย60232.61
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2573.57
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า114138.77