ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0141 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Ischemic Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนผู้ป่วย Ischemic Strokeจำนวนผู้ป่วย Ischemic Strokeเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,8112258.05
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4331263.44
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง211683.10
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง165384.34
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย564767.42
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว89312.87
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง82145.86
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1972.71
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2061712.12
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง257279.52
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง515.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย144364.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว76213.62
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง41104.10
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด54192.84
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า30132.31
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3593.89
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี115148.21
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1042.50
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ43162.69
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง43143.07
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน34103.40
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1882.25
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,0722025.31
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2192.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง117148.36
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1371.86
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1872.57
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง531.67
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1735.67
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1462.33
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,0454384.67
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา88402.20
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน156364.33
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ29151.93
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม2874.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว47192.47
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม43182.39
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2182.63
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก522.50
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ34152.27
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ105147.50
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร54192.84
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน33142.36
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,7722806.33
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย331.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง24102.40
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง942.25
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น651.20
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61106.10
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,1712235.25
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว249504.98
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม313.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง824.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย741.75
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา313.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา50143.57
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1963.17
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22112.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น942.25
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข422.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ212.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7661256.13
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ325724.51
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1252.40
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน27112.45
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2054.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง42152.80
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ632.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,4937133.50
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน260505.20
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย105372.84
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง98283.50
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน97323.03
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า66262.54
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ100244.17
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด33122.75
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน70252.80
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย120353.43
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย142255.68
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น58153.87
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล49192.58
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง36103.60
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว64213.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง45162.81
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร50232.17
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์228474.85
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง58134.46
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย69164.31
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1142.75
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย26102.60
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย723.50
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า2154.20