ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0140 อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรค Ischemic Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Ischemic Stroke ที่จำหน่ายเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Ischemic Stroke ที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์142256.22
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11260.79
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1681.47
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0380.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2762.63
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0310.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0140.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0130.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด31717.65
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1273.70
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0360.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1214.76
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0100.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1195.26
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0130.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0120.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0210.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง040.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1166.25
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0140.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0120.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ080.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน132026.44
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้090.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0140.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา070.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1714.29
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง030.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ030.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง060.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง284386.39
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2623.23
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0360.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0220.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม070.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0270.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0180.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ090.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก020.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0150.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0150.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0190.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0140.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่92803.21
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย030.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0100.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง040.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น050.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0100.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน132505.20
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว4508.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย040.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0140.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง2633.33
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง21118.18
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น040.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา71255.60
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1721.39
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน050.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0120.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้050.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0150.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ030.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์197132.66
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0500.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0370.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1283.57
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0570.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0260.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0240.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0120.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0250.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0350.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1254.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0150.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0190.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0100.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0210.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0160.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0330.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3476.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0130.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0160.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม040.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย020.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า050.00