ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0140 อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรค Ischemic Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Ischemic Stroke ที่จำหน่ายเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Ischemic Stroke ที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์266853.80
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง43211.25
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12000.50
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง21101.82
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย51433.50
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2732.74
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง6758.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1313.23
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1432.33
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1621.61
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง080.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0900.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0270.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง42516.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0650.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0350.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1195.26
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0550.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0150.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0470.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1462.17
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0110.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ43112.90
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน265205.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1771.30
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0600.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0260.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1442.27
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0140.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0180.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1195.26
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง831,2876.45
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา11140.88
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน31262.38
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0550.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0380.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0300.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1412.44
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0450.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0180.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1273.70
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0220.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0430.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0340.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่297813.71
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย090.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง090.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0210.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0180.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง030.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น030.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0160.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน346405.31
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2782.56
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม040.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง050.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย21118.18
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา070.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1372.70
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1812.50
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0180.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1911.11
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว030.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา274595.88
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ102633.80
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1185.56
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0210.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1185.56
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0130.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์571,9912.86
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11580.63
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย01170.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง01040.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน11560.64
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01310.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ3943.19
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0500.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0930.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01040.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0880.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0270.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0470.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0340.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1591.69
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1372.70
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1741.35
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์41412.84
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0650.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1333.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0180.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0230.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย070.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1137.69