ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0132 ร้อยละผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาทีจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke ที่ได้รับการผ่าตัดสมองทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6123825.63
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน198023.75
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง12170.46
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน11100.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่43810.53
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2862.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา163941.03
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์272869.44
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน010.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์020.00