ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0131 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนผู้ป่วย Hemorrhagic Strokeจำนวนผู้ป่วย Hemorrhagic Strokeเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5,04450310.03
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง154443.50
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง207573.63
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง105422.50
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2832710.48
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว80165.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1591510.60
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2454.80
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด120294.14
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง99185.50
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง212.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย95224.32
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว42123.50
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง110234.78
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด4385.38
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1343.25
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย623.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี382419.32
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง378847.25
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1371.86
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง85175.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2464.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ741.75
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,9542358.31
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง128216.10
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา541.25
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1872.57
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง313.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ832.67
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1326.50
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5,8567018.35
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5754413.07
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน172266.62
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1033.33
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม2746.75
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว28112.55
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม71135.46
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ4385.38
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก313.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2893.11
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ741.75
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร77164.81
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1762.83
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2,5903287.90
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย3649.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1944.75
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1953.80
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น5678.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1671610.44
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,26321910.33
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว84174.94
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง3757.40
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย111.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1326.50
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา65106.50
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1125.50
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1226.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข522.50
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว111.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ221.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,5081878.06
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ256564.57
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน832.67
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน623.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1963.17
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ832.67
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6,2829166.86
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน192493.92
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย86253.44
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง62163.88
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน480519.41
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า117244.88
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ93185.17
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1125.50
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน34103.40
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย138216.57
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย114129.50
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น723.50
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล52105.20
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง50105.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1672.29
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1326.50
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2692.89
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์401517.86
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง125245.21
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย51173.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม933.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1829.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า36312.00