ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0131 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนผู้ป่วย Hemorrhagic Strokeจำนวนผู้ป่วย Hemorrhagic Strokeเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2,40721411.25
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง93194.89
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง134343.94
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง61144.36
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3182811.36
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว824.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง77135.92
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม824.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด118196.21
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง34113.09
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง55511.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1844.50
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว3675.14
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง53114.82
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด4075.71
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า842.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย414.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี3857.60
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง179289.50
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ824.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1142.75
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2036.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8671137.67
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2154.20
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1262.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1836.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2036.67
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง36218.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,98028610.42
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา65125.42
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน60125.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ2755.40
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม919.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว3584.38
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม3666.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ3966.50
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก212.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1543.75
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1243.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1133.67
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน832.67
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่952989.71
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง933.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่68513.60
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,16711510.15
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2254.40
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา522.50
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง212.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข212.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา672778.73
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ84204.20
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน515.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง824.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,1823406.42
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน41133.15
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย57115.18
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง75135.77
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน48153.20
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2354.60
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2063.33
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน414.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย67106.70
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย3256.40
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น522.50
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2045.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง313.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1334.33
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร522.50
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์113215.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง3047.50
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย111.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม13113.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย414.00