ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0130 อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke ที่จำหน่ายเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke ที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6850313.52
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง54411.36
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง65710.53
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง104223.81
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย42714.81
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0160.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง51533.33
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม050.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด62920.69
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง21811.11
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1224.55
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1128.33
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง72330.43
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2825.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1425.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1250.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4419.76
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง080.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ2728.57
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1175.88
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน060.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1425.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4623519.57
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0210.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา040.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง070.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง010.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ030.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง17370124.68
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1442.27
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1263.85
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ030.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม040.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0110.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0130.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ080.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ090.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ040.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1166.25
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน060.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่9432828.66
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1425.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง040.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1520.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1714.29
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0160.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6221928.31
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1175.88
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง050.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา020.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0100.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1250.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1250.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ22100.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4318722.99
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ105617.86
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน030.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน020.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง060.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1333.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์18391619.98
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1492.04
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0250.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง21612.50
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1511.96
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0240.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0180.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด020.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0100.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0210.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0120.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น020.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0100.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0100.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว070.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง020.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร090.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์85115.69
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง42416.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย41723.53
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม030.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย020.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า030.00