ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0130 อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke ที่จำหน่ายเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke ที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3321415.42
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง21910.53
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3348.82
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0140.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย52817.86
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1250.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง21315.38
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม020.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด71936.84
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง21118.18
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง050.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1425.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1714.29
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1119.09
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด070.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า040.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1520.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง020.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ020.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง040.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน030.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1611314.16
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง050.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา060.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2366.67
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ030.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6628623.08
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1128.33
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน21216.67
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ050.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม010.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว080.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม060.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ060.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก11100.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ040.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ040.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร030.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน030.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่259825.51
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง030.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่050.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3011526.09
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1520.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา020.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง11100.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา137716.88
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ22010.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6734019.71
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน21315.38
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0110.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0130.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0150.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า050.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ060.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน010.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0100.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย050.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น020.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล040.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง010.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว030.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร020.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์52123.81
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง040.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย010.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม010.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย010.00