ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0122 อัตราการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วย Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย Stroke ที่เกิด แผลกดทับผู้ป่วย Stroke ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์71,1880.59
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง33650.82
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12570.39
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง31711.75
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย41702.35
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0890.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1901.11
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1362.78
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1721.39
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง4805.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง090.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย21121.79
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0390.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1511.96
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0730.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0390.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0220.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี31032.91
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0230.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0540.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0630.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0170.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0360.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1333.33
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน47550.53
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0770.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1811.23
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0300.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง3515.88
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0150.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ1214.76
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0210.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง61,9880.30
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา21581.27
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน51523.29
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ4586.90
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0420.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0410.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2543.70
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1531.89
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0190.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2365.56
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0260.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1591.69
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1402.50
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่91,1090.81
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0130.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0130.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0290.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1254.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง030.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น030.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่2326.25
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน108611.16
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว01010.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม040.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1128.33
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1911.11
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0470.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0100.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0200.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1119.09
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว040.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา66930.87
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ33400.88
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1214.76
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0230.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0240.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0160.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์83,1090.26
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน62072.90
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย01420.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง01200.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน12070.48
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า11550.65
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ01120.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0520.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน01030.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01250.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01000.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0290.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0650.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0440.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0660.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0390.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร3833.61
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์31921.56
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2892.25
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2504.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0230.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0230.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย090.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0160.00