ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0122 อัตราการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วย Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย Stroke ที่เกิด แผลกดทับผู้ป่วย Stroke ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14390.23
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01450.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง01020.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0520.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย41043.85
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0330.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0270.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม090.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด53613.89
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0380.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง060.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2405.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1283.57
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1214.76
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0260.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0170.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0100.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0190.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง060.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0180.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0180.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1137.69
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ080.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน33150.95
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้090.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1195.26
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0130.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0100.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง030.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ060.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง080.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง27240.28
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0520.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0480.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1205.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม080.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0270.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1244.17
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1147.14
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก030.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0190.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0180.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0220.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1175.88
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่33780.79
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย030.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0100.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง070.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น050.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0150.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน103382.96
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0550.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย040.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0160.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง060.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0120.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น040.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข030.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา32021.49
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0920.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน060.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0110.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้050.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1175.88
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ030.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์31,0530.28
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0630.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0480.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1412.44
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0470.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0310.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0300.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0120.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0260.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0450.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1303.33
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0170.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0230.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1119.09
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0240.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0160.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0250.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0680.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1175.88
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0170.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม050.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย030.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า050.00