ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0121 อัตราการเกิด UTI ในผู้ป่วย Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย Stroke ที่เกิด UTIผู้ป่วย Stroke ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1081,1889.09
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง33290.91
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง122574.67
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง81505.33
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย111706.47
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3754.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง118013.75
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2365.56
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด3724.17
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง4705.71
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง090.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย41123.57
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว43910.26
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง54710.64
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด3734.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0390.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย22010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4924.35
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32313.04
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1541.85
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง3634.76
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1175.88
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0340.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน687559.01
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้5776.49
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง6817.41
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0300.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง54610.87
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0150.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2219.52
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1205.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง861,9884.33
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1715810.76
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน141529.21
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ95815.52
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม3427.14
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว64114.63
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม2543.70
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2533.77
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0190.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ53613.89
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ42615.38
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร5598.47
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0400.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่691,1096.22
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย21315.38
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0130.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง32611.54
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2258.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง030.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น030.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่63218.75
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน718598.27
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3943.19
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม040.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0100.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0120.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา090.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1472.13
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง21020.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1205.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข090.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1425.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา246293.82
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ143184.40
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0210.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1234.35
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง32412.50
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1166.25
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์522,8401.83
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน132076.28
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย61424.23
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง11090.92
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน111875.88
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า41372.92
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ51114.50
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0520.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน31032.91
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย61254.80
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย71007.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0290.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1551.82
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0440.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1661.52
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง3397.69
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร5836.02
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์81924.17
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2892.25
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย3506.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0210.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1234.35
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย090.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า21612.50