ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0121 อัตราการเกิด UTI ในผู้ป่วย Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย Stroke ที่เกิด UTIผู้ป่วย Stroke ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์364398.20
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง31452.07
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง11020.98
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1521.92
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย81047.69
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0330.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง32711.11
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม090.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1362.78
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง43810.53
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1616.67
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0400.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0280.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง32114.29
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2267.69
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า21711.76
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0100.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี21910.53
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง060.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1185.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0180.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน31323.08
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ080.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน183155.71
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้090.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0190.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0130.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง11010.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง030.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ060.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง080.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง327244.42
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4527.69
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน54810.42
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ32015.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1812.50
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว32711.11
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1244.17
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0140.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก030.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ21910.53
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ41822.22
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร42218.18
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1175.88
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่263786.88
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย030.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง21020.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1714.29
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น050.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0150.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน203385.92
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2553.64
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย040.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0160.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง060.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0120.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น040.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข030.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา142026.93
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7927.61
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน060.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0110.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้050.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1175.88
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ030.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์91,0530.85
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4636.35
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0480.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2414.88
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1472.13
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2316.45
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2306.67
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0120.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1263.85
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3456.67
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1303.33
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0170.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1234.35
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0110.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0240.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0160.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0250.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2682.94
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1175.88
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย21711.76
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม050.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย11010.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย030.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1520.00