ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0120 อัตราการเกิดโรคปอดบวม ในผู้ป่วย Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย Stroke ที่เกิดปอดอักเสบผู้ป่วย Stroke ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์961,1888.08
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง243656.58
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง32571.17
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง81714.68
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย151708.82
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3893.37
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง8908.89
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม43611.11
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2722.78
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง5806.25
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1911.11
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย51124.46
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว63915.38
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง75113.73
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2732.74
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า3397.69
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1224.55
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี81037.77
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0230.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0540.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง5637.94
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน31717.65
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1362.78
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา030.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน547557.15
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1771.30
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2812.47
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0300.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง3515.88
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0150.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2219.52
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1214.76
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1801,9889.05
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา61583.80
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน111527.24
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ2583.45
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม4429.52
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว3417.32
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม4547.41
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ3535.66
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1195.26
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0360.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0260.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2593.39
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0400.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่461,1094.15
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1137.69
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1137.69
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง32910.34
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น32512.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง030.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น030.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1323.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน428614.88
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว41013.96
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม040.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0100.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1128.33
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา090.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2474.26
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง11010.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22010.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1119.09
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว040.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา456936.49
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ163404.71
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน2219.52
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0230.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1244.17
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0160.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1973,1096.34
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2320711.11
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย91426.34
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง21201.67
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน92074.35
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า61553.87
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ41123.57
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1521.92
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน21031.94
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย51254.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย81008.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0290.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2653.08
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2444.55
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0660.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1392.56
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร4834.82
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์91924.69
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2892.25
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1502.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1234.35
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1234.35
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย090.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1166.25