ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0109 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนผู้ป่วย STROKEจำนวนผู้ป่วย STROKEเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4,2184399.61
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5261453.63
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3451023.38
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง226524.35
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย8821048.48
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว97332.94
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง159275.89
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม49153.27
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด324369.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง291387.66
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง60610.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย162404.05
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว112284.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง94214.48
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด94263.62
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า38172.24
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย57144.07
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี253308.43
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง189631.50
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ51182.83
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง54183.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน61163.81
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1882.25
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,9393156.16
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2192.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง138197.26
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา25131.92
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง36103.60
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง531.67
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ3766.17
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง5086.25
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5,0257246.94
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา262783.36
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน216484.50
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ75282.68
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม3784.63
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว113353.23
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม79243.29
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ68174.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก732.33
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ49192.58
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ123206.15
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร65222.95
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน41172.41
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2,7243787.21
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย331.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง24102.40
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1872.57
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น651.20
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่129158.60
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,7523807.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว271554.93
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม313.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง824.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย741.75
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา313.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา55163.44
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1963.17
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง24122.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น942.25
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข632.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ212.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,4382027.12
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ409924.45
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1762.83
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน28122.33
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2054.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง50172.94
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ632.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4,6751,0534.44
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน301634.78
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย162483.38
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง173414.22
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน261813.22
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า89312.87
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ120304.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด33122.75
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน74262.85
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย187454.16
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย174305.80
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น63173.71
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล69233.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง39113.55
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว77243.21
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง45162.81
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร83362.31
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์341685.01
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง88175.18
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย70174.12
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2454.80
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย26102.60
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1133.67
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า2154.20