ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0109 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนผู้ป่วย STROKEจำนวนผู้ป่วย STROKEเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์10,1181,1888.52
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,2843653.52
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง9232573.59
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5521503.68
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,0281706.05
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว362894.07
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง492905.47
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม159364.42
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด250723.47
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง565807.06
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2592.78
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย4601124.11
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว143393.67
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง219474.66
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด180732.47
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า100392.56
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย68203.40
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี788928.57
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง4412319.17
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ129542.39
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง195633.10
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน71174.18
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ100342.94
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา522.50
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4,3677555.78
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้220772.86
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง364814.49
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา47301.57
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง130512.55
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31152.07
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ78213.71
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง63213.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง12,6301,9886.35
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1,0351586.55
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน6971524.59
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ182583.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม146423.48
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว100412.44
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม187543.46
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ165533.11
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก55192.89
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ102362.83
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ79263.04
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร220593.73
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน111402.78
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6,6431,1095.99
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย69135.31
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง34132.62
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง77262.96
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น99253.96
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง732.33
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น933.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่310329.69
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6,3758597.42
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว408944.34
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1543.75
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง52105.20
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย38123.17
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา3093.33
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา184473.91
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง31103.10
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง71203.55
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น623.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข39113.55
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ20210.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1142.75
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ331.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3,1846295.06
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1,3393184.21
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน79213.76
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน61232.65
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้111.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง52242.17
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ68164.25
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์13,2972,8404.68
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5722072.76
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4341423.06
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3641203.03
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1,0462075.05
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า5271553.40
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ3821123.41
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด122522.35
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2971032.88
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย4781253.82
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย6191006.19
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น70292.41
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล138552.51
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง155443.52
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว152662.30
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง109392.79
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร267833.22
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์9901925.16
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง394894.43
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย249504.98
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม91214.33
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย60232.61
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย4394.78
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า150169.38