ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0108 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยทุกสาเหตุ ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย Stroke กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย Stroke ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์871,1887.32
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง253297.60
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง112574.28
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง91506.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย151708.82
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว127516.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง5806.25
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม43611.11
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด97212.50
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง5707.14
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1911.11
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2111218.75
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว43910.26
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3476.38
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด107313.70
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า73917.95
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1205.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี6926.52
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2238.70
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ145425.93
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง96314.29
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน31717.65
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2345.88
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน567557.42
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้5776.49
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง118113.58
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา43013.33
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง3466.52
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21513.33
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ72133.33
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0200.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1851,9889.31
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2115813.29
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2615217.11
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ125820.69
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม54211.90
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว74117.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม75412.96
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ5539.43
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1195.26
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ3368.33
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ32611.54
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร85913.56
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน44010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่741,1096.67
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย41330.77
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0130.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1263.85
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น42516.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1333.33
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น030.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่173253.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน798599.20
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว109410.64
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1425.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง51050.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย31225.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2922.22
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา144729.79
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0100.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง52025.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1911.11
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1425.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6462910.17
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ213186.60
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1214.76
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1234.35
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง52420.83
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ81650.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1722,8406.06
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2320711.11
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1614211.27
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง101099.17
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2518713.37
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2113715.33
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1411112.61
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด4527.69
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1910318.45
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย91257.20
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย3310033.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1293.45
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล4557.27
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง54411.36
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว4666.06
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0390.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร6837.23
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์91924.69
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4894.49
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย105020.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2219.52
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0230.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1911.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0160.00