ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0108 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยทุกสาเหตุ ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย Stroke กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย Stroke ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์304396.83
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง101456.90
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง91028.82
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5529.62
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย51044.81
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว63318.18
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง32711.11
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม090.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด63616.67
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3387.89
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง060.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย74017.50
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2287.14
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1214.76
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด32611.54
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1166.25
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย11010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0110.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง060.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0180.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง41822.22
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน41330.77
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2825.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน273158.57
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้090.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1195.26
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา31323.08
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง11010.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง030.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ4666.67
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง2825.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง497246.77
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5529.62
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3486.25
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ22010.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1812.50
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว31915.79
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42416.67
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ21414.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก030.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ21910.53
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ41822.22
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1224.55
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน31717.65
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่323788.47
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1333.33
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง11010.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2728.57
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น2540.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61540.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน243387.10
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1551.82
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1250.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย040.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา31618.75
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1616.67
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง21216.67
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น2450.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข030.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา132026.44
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6926.52
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1616.67
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21118.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้050.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง21711.76
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1333.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์621,0535.89
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน96314.29
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4488.33
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง74117.07
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน3476.38
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า53116.13
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ33010.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0120.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน32611.54
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2454.44
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย43013.33
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1175.88
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล32313.04
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0110.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1244.17
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1166.25
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0250.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3684.41
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1175.88
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย31717.65
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม050.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย030.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1520.00