ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย STROKE ที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วย STROKEร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์941,1887.91
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง93652.47
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง72572.72
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง111507.33
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย91705.29
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2892.25
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง119012.22
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1362.78
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด7729.72
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3803.75
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง090.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย11120.89
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1392.56
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง114723.40
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2732.74
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1392.56
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย22010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4924.35
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0230.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ2543.70
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2633.17
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0170.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ43411.76
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน727559.54
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1771.30
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0810.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0300.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1511.96
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0150.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0210.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1214.76
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2561,98812.88
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา21581.27
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน41522.63
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0580.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0420.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0410.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1541.85
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0530.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0190.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1362.78
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0260.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1591.69
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0400.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1231,10911.09
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1137.69
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0130.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1263.85
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1254.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง030.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น030.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0320.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9685911.18
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2942.13
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม040.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0100.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย21216.67
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา090.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1472.13
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง21020.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1205.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1119.09
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว040.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ2366.67
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6762910.65
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ203186.29
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1214.76
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0230.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1244.17
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1166.25
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2292,8408.06
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน22070.97
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย01420.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง21201.67
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน22070.97
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01550.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ31122.68
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0520.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน01030.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01250.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01000.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0290.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0550.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0440.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1661.52
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1392.56
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1831.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์121926.25
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4894.49
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย55010.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0210.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0230.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย090.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1166.25