ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย STROKE ที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วย STROKEร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4743910.71
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง31452.07
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง41023.92
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0520.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย71046.73
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1333.03
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2277.41
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0150.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด103627.78
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3387.89
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง060.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1402.50
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2287.14
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1214.76
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1263.85
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0170.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0140.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1303.33
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง060.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1185.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0180.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0160.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ080.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน293159.21
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้090.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0190.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0130.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง31030.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง030.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ060.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง080.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง9472412.98
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3783.85
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2484.17
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0280.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม080.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0350.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0240.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0170.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1333.33
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0190.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0200.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0220.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0170.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่343788.99
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย030.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0100.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง070.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น050.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0150.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4538011.84
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว5559.09
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย040.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0160.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง2633.33
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง31225.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น040.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข030.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา202029.90
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3923.26
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน060.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0120.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้050.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0170.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ030.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์861,0538.17
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2633.17
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0480.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1412.44
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0810.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0310.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0300.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0120.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0260.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0450.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1303.33
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0170.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0230.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0110.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0240.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0160.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0360.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์86811.76
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0170.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0170.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม050.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย030.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า050.00