ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0100 อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์951,1987.93
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง93702.43
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง72572.72
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง111517.28
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย91805.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว31092.75
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง119211.96
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1372.70
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด8819.88
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3833.61
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0120.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย21241.61
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1452.22
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง114822.92
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2742.70
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1442.27
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2238.70
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4954.21
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0230.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ2553.64
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2653.08
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0170.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ43411.76
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา040.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน737679.52
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1771.30
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0930.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0310.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1511.96
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0160.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0210.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1244.17
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2561,99912.81
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา21631.23
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน51563.21
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0580.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0470.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0760.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1581.72
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0540.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0210.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1472.13
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0270.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2663.03
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0430.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1231,11811.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1137.69
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0150.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1293.45
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2345.88
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1714.29
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น050.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0410.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9686111.15
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว31022.94
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม060.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0110.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย21910.53
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0110.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1521.92
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง21216.67
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1263.85
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1119.09
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ070.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1175.88
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ2366.67
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา707059.93
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ203445.81
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1214.76
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0270.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้020.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1244.17
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1175.88
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2443,1147.84
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน22110.95
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย01440.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง21251.60
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน22450.82
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01600.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ31292.33
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0520.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน11040.96
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01250.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01010.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0300.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0550.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0470.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1741.35
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1412.44
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1851.18
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์121976.09
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4894.49
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย5559.09
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0240.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0250.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย090.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1175.88