ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0100 อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4744610.54
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง31472.04
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง41023.92
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0520.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย71056.67
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1382.63
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2287.14
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0110.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด103925.64
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3407.50
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง060.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย3535.66
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2296.90
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2238.70
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1263.85
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0200.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0100.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1195.26
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0110.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1185.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0180.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0150.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ090.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน293209.06
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0100.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0190.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0160.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง31030.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง030.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ060.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง080.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง9472512.97
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3565.36
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2494.08
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0200.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0110.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0340.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0240.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0140.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1333.33
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0230.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0190.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0240.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0170.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่343838.88
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย030.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0110.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง070.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น070.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0190.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4233912.39
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว5559.09
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม020.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย040.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0170.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง2633.33
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง41526.67
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น050.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา202039.85
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3933.23
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน090.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0130.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้050.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0190.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ030.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์861,0588.13
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2643.13
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0480.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1472.13
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0500.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0310.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0350.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0120.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0260.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0450.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1303.33
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0170.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0230.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0110.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0270.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0160.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0250.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์86911.59
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0170.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0210.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม050.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย030.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า050.00