ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0205 อัตราผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รักษาด้วยการเปิดหลอดเลือด
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รักษาด้วยการเปิดหลอดเลือดจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่จำหน่าย ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์82503.20
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1250.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง020.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง010.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1333.33
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว010.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง030.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด040.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย020.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด020.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี010.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ050.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน32114.29
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้010.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง82643.03
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา010.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน080.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว010.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8912471.77
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5011344.25
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว5862.50
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา020.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง020.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา426465.63
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ314470.45
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง010.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ030.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์123723.23
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน090.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย31421.43
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง030.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0100.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า030.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ010.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1911.11
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย020.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว030.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร050.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์050.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2540.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย030.00