ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0204 อัตราผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวได้ทำ Echo
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวที่จำหน่ายได้ทำ Echoผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวที่จำหน่าย ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์22074629.49
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง92084.33
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง01530.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง92833.18
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย92873.14
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว020.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง11280.78
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0170.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01200.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง01100.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0530.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย01260.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0980.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0840.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1731.37
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0280.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0130.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี01110.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0290.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0710.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0430.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0600.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0530.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0110.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9765614.79
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01240.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง01210.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0620.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง01090.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0270.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0460.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0180.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง11660419.21
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา132525.16
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน4113829.71
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1681.47
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0220.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว5786.41
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0540.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ125621.43
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0320.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0510.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1362.78
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0630.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0400.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่10041324.21
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0770.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01060.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0920.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0970.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0330.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0490.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0250.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12930043.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว186527.69
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0160.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0130.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1234.35
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0540.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0520.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0400.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0320.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0230.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0380.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ060.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0160.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ070.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4940112.22
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7921037.62
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0680.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0570.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0990.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0760.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0300.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์24782130.09
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน02280.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย02150.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง11180.85
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน02460.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า7215646.15
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0940.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1432.33
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0720.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01160.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0580.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0290.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0510.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0850.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0840.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0280.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร4785.13
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1413010.77
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1410912.84
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0820.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0170.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0260.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0170.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0290.00