ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0204 อัตราผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวได้ทำ Echo
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวที่จำหน่ายได้ทำ Echoผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวที่จำหน่าย ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์9329531.53
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง149814.29
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0360.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3614.92
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย61035.83
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว020.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1432.33
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม050.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0570.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0540.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0210.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0540.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0490.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0350.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0350.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า080.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0240.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1520.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0160.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0100.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1352.86
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0160.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6027122.14
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0410.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0330.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0320.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0560.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0110.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ060.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0190.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4127115.13
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา101238.13
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน136619.70
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ21910.53
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0190.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1137.69
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0270.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ113135.48
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก040.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0270.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1293.45
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0430.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0170.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3621216.98
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0460.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0330.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0310.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0290.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0120.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7713756.20
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว102934.48
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม020.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง090.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0190.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0170.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา4429.52
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0150.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0190.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น060.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0190.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1714.29
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2915119.21
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ236535.38
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0170.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน050.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0330.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0350.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0180.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์14435141.03
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0920.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0740.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0490.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0410.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า114226.19
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0150.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0180.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0280.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0450.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0220.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0190.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0270.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0160.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0470.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0130.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1185.56
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์72924.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1185.56
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0420.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม020.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0130.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย040.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0140.00