ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0118 อัตรารับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย โรคหัวใจล้มเหลว ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวที่จำหน่าย ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์13474617.96
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5222223.42
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1815311.76
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง8130326.73
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5928720.56
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว22100.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2313616.91
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม21711.76
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2412020.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2012216.39
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง236038.33
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1912615.08
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว329832.65
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง149215.22
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด177323.29
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า92931.03
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย21414.29
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี3412028.33
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง72924.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ177123.94
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง184341.86
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน176028.33
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ155626.79
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน13465620.43
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2612420.97
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3412128.10
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา146222.58
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง4713036.15
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง43013.33
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ104621.74
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1195.26
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง14960324.71
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6425225.40
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน4113829.71
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ296842.65
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม52222.73
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว257832.05
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม145425.93
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ145625.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก83225.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ75113.73
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ53613.89
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร206331.75
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน154037.50
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8041319.37
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย387749.35
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง3410632.08
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง329334.41
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น209720.62
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง63318.18
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น165927.12
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่72528.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5830219.21
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว116816.18
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41625.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21315.38
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย52321.74
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา105418.52
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา85813.79
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง124030.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง63218.75
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น2238.70
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข124129.27
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ1714.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว71643.75
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ070.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10643124.59
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3822716.74
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน186826.47
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน195733.33
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้239923.23
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง227628.95
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ73023.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์16287718.47
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6522828.51
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4521620.83
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2912323.58
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน8425532.94
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3417020.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ289429.79
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด184341.86
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน237231.94
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2711623.28
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย185831.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น72924.14
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล105617.86
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง278531.76
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว228426.19
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง72825.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร237829.49
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2213016.92
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2710924.77
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย268231.71
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม21811.11
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32611.54
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย41723.53
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62920.69