ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0118 อัตรารับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย โรคหัวใจล้มเหลว ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวที่จำหน่าย ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6429521.69
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง219821.43
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3368.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง146122.95
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1610315.53
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว020.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง54311.63
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม050.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด125721.05
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง155427.78
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง62128.57
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย105418.52
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว94918.37
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง43511.43
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด103528.57
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1119.09
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี53813.16
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง050.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ21612.50
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง31030.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน183551.43
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1166.25
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1250.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5027118.45
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้104124.39
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3339.09
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา63218.75
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง125621.43
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21118.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ060.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41921.05
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6527123.99
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3512328.46
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน186627.27
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ61931.58
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม71936.84
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว32412.50
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม52718.52
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ73122.58
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1425.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ62722.22
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ102934.48
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร84318.60
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน41723.53
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5121224.06
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย124626.09
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง93327.27
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง63119.35
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น32910.34
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31225.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2113715.33
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0290.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม020.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง090.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย31915.79
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1175.88
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา84219.05
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง21513.33
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1195.26
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น2633.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1195.26
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว5771.43
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1815111.92
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ76510.77
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน31717.65
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน050.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้83324.24
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง43511.43
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ21811.11
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6035117.09
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน159216.30
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย147418.92
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง94918.37
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน4419.76
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า84219.05
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ41526.67
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด41822.22
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน72825.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย94520.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย72231.82
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น61931.58
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0270.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง21612.50
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว104721.28
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง51338.46
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร41822.22
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์52917.24
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง61833.33
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย124228.57
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1250.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย51338.46
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย040.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1147.14