ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0117 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวจำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์397465.23
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง82223.60
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง41532.61
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง133034.29
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย122874.18
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว020.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง31362.21
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0170.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด61205.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง41223.28
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1601.67
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย11260.79
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1981.02
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง4924.35
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2732.74
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1293.45
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0140.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี41203.33
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0290.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ4715.63
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0430.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1601.67
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ3565.36
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0100.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน446566.71
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01240.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง21211.65
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1621.61
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง41303.08
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0300.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0460.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0190.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง486037.96
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา42521.59
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน31382.17
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0680.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0220.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0780.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0540.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1561.79
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1323.13
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0510.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1362.78
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1631.59
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0400.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่164133.87
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1771.30
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง01060.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2932.15
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2972.06
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0330.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0590.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0250.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน223027.28
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว6688.82
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0160.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1137.69
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1234.35
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา4547.41
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1581.72
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0400.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0320.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น2238.70
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1412.44
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ1714.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0160.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ070.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา344317.89
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ82273.52
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1681.47
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0570.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้4994.04
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0760.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1303.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์518775.82
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน22280.88
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย12160.46
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง51234.07
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน52551.96
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า31701.76
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ4944.26
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0430.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1721.39
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย11160.86
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0580.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2296.90
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0560.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2852.35
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1841.19
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1283.57
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0780.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์51303.85
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง61095.50
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2822.44
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0180.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0260.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0170.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0290.00