ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0116 อัตรารับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMI ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMI กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMIร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2623710.97
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง146820.59
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5539.43
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง32810.71
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1410413.46
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว040.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง31323.08
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด32114.29
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง32412.50
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย070.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2633.33
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1911.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด060.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1425.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี72429.17
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง070.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ21020.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1616.67
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2540.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3020514.63
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้030.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2922.22
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1520.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1616.67
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง030.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ010.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8853516.45
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา209121.98
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน166524.62
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ41233.33
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว31225.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม030.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1911.11
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1250.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ080.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ030.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร030.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1520.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4931815.41
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1520.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง010.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1333.33
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง010.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2418612.90
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว31717.65
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1333.33
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา080.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา11010.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง11100.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง010.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น3560.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2414816.22
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ116118.03
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน3742.86
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1616.67
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1520.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8153715.08
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน64812.50
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย106415.63
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง11010.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน166026.67
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า42119.05
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ3837.50
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31421.43
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน31127.27
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย020.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2540.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น020.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2540.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง41040.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1333.33
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง3837.50
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร3560.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์104721.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1616.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย050.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1425.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1616.67
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า010.00