ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0116 อัตรารับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMI ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMI กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMIร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์98111.11
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง215637.50
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0100.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1911.11
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย43810.53
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว030.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง21118.18
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด020.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง21414.29
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1333.33
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว030.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1520.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1616.67
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง11100.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ030.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง020.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน030.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน156822.06
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้010.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1520.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2821013.33
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา63616.67
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน72725.93
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ030.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1250.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1616.67
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม030.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ11100.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร050.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน030.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1510015.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง030.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น030.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5618.20
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1714.29
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา64015.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ41526.67
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน030.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง010.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11100.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1915812.03
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน41526.67
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย51338.46
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1333.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน3933.33
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2540.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ020.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2540.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน010.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย010.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย020.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล010.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1333.33
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1714.29
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1333.33
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์51145.45
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย020.00